langol.pl » Biznes » Rachunkowość » zysk z zainwestowanego kapitału

Zysk z zainwestowanego kapitału po angielsku

zysk z zainwestowanego kapitału: return on capital employed Szukaj w Google
a także:
- ROCE

"return on capital employed" to także:

- zwrot z zainwestowanego kapitału
- rentowność zaangażowanego kapitału
- ROCE

Inne:

Ze słowem "return":

zysk ze sprzedaży sales returns
rentowność kapitałów własnych return on equity
stopa zwrotu kapitału własnego return on equity
deklaracja VAT VAT return
wypełnić deklarację VAT fill in a VAT return
dochód z inwestycji return on investment
zwrot z inwestycji return on investment
deklaracja podatku dochodowego income tax return
zeznanie podatku dochodowego income tax return

Ze słowem "capital":

środki trwałe capital assets
kapitał subskrybowany underwritten capital
kapitał subskrybowany subscribed capital
kapitał opłacony w całości fully paid-up capital
kapitał wniesiony fully paid-up capital
kapitalizować capitalize
kapitał akcyjny capital stock
strata kapitałowa capital loss
wzrost wartości kapitału capital increase
dobra inwestycyjne capital goods
środki produkcji capital goods
ulga amortyzacyjna capital allowance

Ze słowem "zysk":

dodawać uzyskując sumę pośrednią subtotal
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek strat i zysków P & L
rachunek strat i zysków income statement (US)
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
osiągnąć zysk make a profit
zysk operacyjny operating profit
zysk brutto gross profit
zysk obrotowy gross profit
zysk brutto trading profit
zysk obrotowy trading profit
zysk profit
zysk netto net profit
zysk brutto pre-tax profit
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
zysk netto after-tax profit
zysk po opodatkowaniu after-tax profit
zyski zatrzymane retained earnings
niepodzielone zyski z lat ubiegłych retained earnings
zrealizować zysk realize profit
zysk nieoperacyjny non-operating income
zyskowność profitability
zyskowny profitable
przynoszący zysk profitable
marża zysku profit margin
nie przynoszący zysku unprofitable
zysk na pracownika profit per employee
zysk na akcję earnings per share
wskaźnik cena-zysk price/earnings ratio
wskaźnik cena-zysk P/E
zysk księgowy book profit
podział zysku profit distribution
rachunek zysków i strat profit and loss account
zysk z działalności operacyjnej operating profit
rachunek zysków i strat income statement
zysk operacyjny brutto gross operating profit
  Langol.pl