langol.pl » Biznes » Rachunkowość » zysk operacyjny brutto

Zysk operacyjny brutto po angielsku

zysk operacyjny brutto: gross operating profit Szukaj w Google

Inne:

wskaźnik rentowności operating ratio

Ze słowem "gross":

zysk brutto gross profit
zysk obrotowy gross profit
marża operacyjna brutto gross operating margin
marża brutto gross margin

Ze słowem "operating":

koszty operacyjne operating expenses
koszty operacyjne operating costs
zysk operacyjny operating profit
zysk nieoperacyjny non-operating income
zysk z działalności operacyjnej operating profit
strata z działalności operacyjnej operating loss
strata operacyjna operating loss

Ze słowem "profit":

nierozliczony wynik roku ubiegłego retained profits
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
osiągnąć zysk make a profit
zysk brutto trading profit
zysk obrotowy trading profit
zysk profit
zysk netto net profit
zysk brutto pre-tax profit
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
zysk netto after-tax profit
zysk po opodatkowaniu after-tax profit
zrealizować zysk realize profit
rentowność profitability
zyskowność profitability
rentowny profitable
zyskowny profitable
przynoszący zysk profitable
marża zysku profit margin
nierentowny unprofitable
nie przynoszący zysku unprofitable
zysk na pracownika profit per employee
zysk księgowy book profit
podział zysku profit distribution
rachunek zysków i strat profit and loss account
rentowność spółki company profitability

Ze słowem "zysk":

dodawać uzyskując sumę pośrednią subtotal
rachunek strat i zysków P & L
rachunek strat i zysków income statement (US)
zyski zatrzymane retained earnings
niepodzielone zyski z lat ubiegłych retained earnings
zysk ze sprzedaży sales returns
zysk z zainwestowanego kapitału return on capital employed
zysk z zainwestowanego kapitału ROCE
zysk na akcję earnings per share
wskaźnik cena-zysk price/earnings ratio
wskaźnik cena-zysk P/E
rachunek zysków i strat income statement
  Langol.pl