langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » zysk operacyjny

Zysk operacyjny po angielsku

zysk operacyjny: earnings before deducting interest and taxes Szukaj w Google
a także:
- operating profit

"earnings before deducting interest and taxes" to także:

- dochód przed odliczeniem odsetek i podatków
- EBIT

Inne:

Ze słowem "before":

płatne gotówką przed wysłaniem cash before shipment

Ze słowem "interest":

pożyczka o stałej stopie procentowej fixed interest loan
z załączonym kuponem odsetkowym with interest coupon attached
odsetki należne interest receivable
odsetki do zapłacenia interest payable
bieżąca stopa procentowa current interest rate

Ze słowem "and":

sprzedaż z zachowaniem prawa użytkowania sale and leaseback
ważne jest rozróżnienie pomiędzy [czymś] i [czymś] it is important to differentiate between [sth] and [sth]
zwrotny na żądanie repayable on demand
podlegający zwrotowi na żądanie repayable on demand
lewa strona left-hand side
prawa strona right-hand side

Ze słowem "taxes":

płacić najwyższe podatki pay highest taxes

Ze słowem "zysk":

nierozliczone zyski retained profits
zamrozić zyski lock up profits
zysk kapitałowy capital gain
zyski proceeds
zyski do podziału distributable profits
zysk return
dający prawo do dodatkowego udziału w zyskach participating
zyskownie profitably
z zyskiem profitably
zysk z pierwszego półrocza first-half profit
jak duży jest zysk how much is profit
wysoki zysk large gain
niespodziewany zysk not expected profit
osiągnąć duże i szybkie zyski [robiąc coś] make a killing by [doing sth]
długoterminowe zyski long term profits
pieniądze uzyskane ze sprzedaży money received from sales
stopa zysku profit margin
  Langol.pl