langol.pl » Biznes » Rachunkowość » zysk netto

Zysk netto po angielsku

zysk netto: after-tax profit Szukaj w Google
a także:
- net profit

"after-tax profit" to także:

- zysk po opodatkowaniu

Inne:

cena netto net price
cena sprzedaży brutto total selling price
podatek dochodowy income tax
rachunek zysków i strat profit and loss account
zysk brutto pre-tax profit
kapitał wniesiony fully paid-up capital
account for [sth] wyjaśnić [coś]

Ze słowem "profit":

nierozliczony wynik roku ubiegłego retained profits
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
osiągnąć zysk make a profit
zysk operacyjny operating profit
zysk brutto gross profit
zysk obrotowy gross profit
zysk brutto trading profit
zysk obrotowy trading profit
zysk profit
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
zrealizować zysk realize profit
rentowność profitability
zyskowność profitability
rentowny profitable
zyskowny profitable
przynoszący zysk profitable
marża zysku profit margin
nierentowny unprofitable
nie przynoszący zysku unprofitable
zysk na pracownika profit per employee
zysk księgowy book profit
podział zysku profit distribution
zysk z działalności operacyjnej operating profit
zysk operacyjny brutto gross operating profit
rentowność spółki company profitability

Ze słowem "zysk":

dodawać uzyskując sumę pośrednią subtotal
rachunek strat i zysków P & L
rachunek strat i zysków income statement (US)
zyski zatrzymane retained earnings
niepodzielone zyski z lat ubiegłych retained earnings
zysk ze sprzedaży sales returns
zysk nieoperacyjny non-operating income
zysk z zainwestowanego kapitału return on capital employed
zysk z zainwestowanego kapitału ROCE
zysk na akcję earnings per share
wskaźnik cena-zysk price/earnings ratio
wskaźnik cena-zysk P/E
rachunek zysków i strat income statement

Ze słowem "netto":

wartość netto spółki company`s net worth
dochód netto net income
strata netto net loss
wartość zrealizowana netto net realizable value
marża netto net margin
aktywa netto net assets
majątek netto net assets
  Langol.pl