langol.pl » Biznes » Rachunkowość » zysk na akcję

Zysk na akcję po angielsku

zysk na akcję: earnings per share Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "earnings":

zyski zatrzymane retained earnings
niepodzielone zyski z lat ubiegłych retained earnings
wskaźnik cena-zysk price/earnings ratio

Ze słowem "share":

majątek własny shareholders' funds (GB)
majątek własny shareholders' equity (US)
premia przy emisji akcji share premium
nowa emisja akcji new emission of shares
wskaźnik kapitału własnego shareholders' equity ratio
dywidendy na akcję dividends per share
rejestr akcjonariuszy shareholders' register
zebranie akcjonariuszy shareholders' meeting
udziałowiec shareholder
akcjonariusz większościowy majority shareholder

Ze słowem "zysk":

dodawać uzyskując sumę pośrednią subtotal
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek strat i zysków P & L
rachunek strat i zysków income statement (US)
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
osiągnąć zysk make a profit
zysk operacyjny operating profit
zysk brutto gross profit
zysk obrotowy gross profit
zysk brutto trading profit
zysk obrotowy trading profit
zysk profit
zysk netto net profit
zysk brutto pre-tax profit
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
zysk netto after-tax profit
zysk po opodatkowaniu after-tax profit
zrealizować zysk realize profit
zysk ze sprzedaży sales returns
zysk nieoperacyjny non-operating income
zyskowność profitability
zyskowny profitable
przynoszący zysk profitable
marża zysku profit margin
nie przynoszący zysku unprofitable
zysk z zainwestowanego kapitału return on capital employed
zysk z zainwestowanego kapitału ROCE
zysk na pracownika profit per employee
wskaźnik cena-zysk P/E
zysk księgowy book profit
podział zysku profit distribution
rachunek zysków i strat profit and loss account
zysk z działalności operacyjnej operating profit
rachunek zysków i strat income statement
zysk operacyjny brutto gross operating profit
  Langol.pl