langol.pl » Biznes » Rachunkowość » zysk księgowy

Zysk księgowy po angielsku

zysk księgowy: book profit Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "book":

księgowość bookkeeping
według ksiąg per books
bilans według ksiąg balance per books
wartość księgowa book value
księga rachunkowa account book
strata księgowa book-keeping loss
księgowość book-keeping
rachunkowość book-keeping
księga inwentarzowa inventory book
księga kasowa day book

Ze słowem "profit":

nierozliczony wynik roku ubiegłego retained profits
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
osiągnąć zysk make a profit
zysk operacyjny operating profit
zysk brutto gross profit
zysk obrotowy gross profit
zysk brutto trading profit
zysk obrotowy trading profit
zysk profit
zysk netto net profit
zysk brutto pre-tax profit
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
zysk netto after-tax profit
zysk po opodatkowaniu after-tax profit
zrealizować zysk realize profit
rentowność profitability
zyskowność profitability
rentowny profitable
zyskowny profitable
przynoszący zysk profitable
marża zysku profit margin
nierentowny unprofitable
nie przynoszący zysku unprofitable
zysk na pracownika profit per employee
podział zysku profit distribution
rachunek zysków i strat profit and loss account
zysk z działalności operacyjnej operating profit
zysk operacyjny brutto gross operating profit
rentowność spółki company profitability

Ze słowem "zysk":

dodawać uzyskując sumę pośrednią subtotal
rachunek strat i zysków P & L
rachunek strat i zysków income statement (US)
zyski zatrzymane retained earnings
niepodzielone zyski z lat ubiegłych retained earnings
zysk ze sprzedaży sales returns
zysk nieoperacyjny non-operating income
zysk z zainwestowanego kapitału return on capital employed
zysk z zainwestowanego kapitału ROCE
zysk na akcję earnings per share
wskaźnik cena-zysk price/earnings ratio
wskaźnik cena-zysk P/E
rachunek zysków i strat income statement
  Langol.pl