langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » zwykłe ubezpieczenie na życie

Zwykłe ubezpieczenie na życie po angielsku

zwykłe ubezpieczenie na życie: ordinary life assurance Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "life":

terminowa polisa na życie term life issurance
ubezpieczenie na życie life assurance
ubezpieczenie na życie life insurance
ubezpieczenie na całe życie whole life assurance
ubezpieczenie na całe życie straight life insurance
terminowe ubezpieczenie na życie term-life insurance
przewidywana długość życia life expectancy
ubezpieczenie na życie z udziałem własnym participating life insurance
polisa ubezpieczenia na życie life policy
ubezpieczać czyjeś życie insure one's life
polisa ubezpieczenia na życie i dożycie endowment life policy

Ze słowem "assurance":

ubezpieczenie na życie assurance

Ze słowem "ubezpieczenie":

ubezpieczenie osobiste od wypadków personal accident insurance
wykupić [jakieś] ubezpieczenie take out [some] insurance
obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne compulsory medical insurance
dobrowolne ubezpieczenie voluntary insurance
pakietowe ubezpieczenie comprehensive insurance
ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
pełne ubezpieczenie full insurance coverage
ubezpieczenie w pełnym zakresie full insurance coverage
ubezpieczenie nie zawiera [czegoś] insurance policy excludes [sth]
ubezpieczenie samochodu automobile insurance
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej liability insurance
ubezpieczenie wygaśnie w ciągu miesiąca insurance will lapse in one month
ubezpieczenie pakietowe blanket insurance
ubezpieczenie obejmuje kilka ryzyk w ramach jednej polisy insurance covers several risks under one policy
nadubezpieczenie over-insurance
niedoubezpieczenie under-insurance
ubezpieczenie poniżej wartości under-insurance
samoubezpieczenie self-insurance
obejmować [coś] ubezpieczeniem cover [sth]
zawrzeć ubezpieczenie subscribe a policy
przejąć ubezpieczenie subscribe a policy
ubezpieczenie społeczne social security
ubezpieczenie na wypadek choroby medical insurance
ubezpieczenie na wypadek choroby private health insurance
powszechne ubezpieczenie zdrowotne universal health insurance
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe permanent health insurance
ubezpieczenie indywidualne od nieszczęśliwych wypadków personal accident insurance
posiadać [jakieś ubezpieczenie] carry [some insurance]
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej third-party insurance
ubezpieczenie transportowanych ładunków transport insurance
ubezpieczenie transportowe transport insurance
ubezpieczenie frachtu freight insurance
ubezpieczenie pojazdu vehicle insurance
ubezpieczenie lotnicze aviation insurance
ubezpieczenie morskie marine insurance
ubezpieczenie ładunku cargo insurance
ubezpieczenie kadłubu statku hull insurance
ubezpieczenie od pożaru fire insurance
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej public liability insurance
ubezpieczenie kredytu credit insurance
ubezpieczenie od zawodowej odpowiedzialności cywilnej professional indemnity
ubezpieczenie od zawodowej odpowiedzialności cywilnej malpractice insurance
ubezpieczenie pracodawcy od szkód wyrządzonych przez pracowników fidelity guarantee
ubezpieczenie pracodawcy od szkód wyrządzonych przez pracowników guaranty insurance
ubezpieczenie pracodawcy od szkód wyrządzonych przez pracowników fidelity insurance
ubezpieczenie zbiorowe group insurance
ubezpieczenie grupowe group insurance
odliczyć składkę na ubezpieczenie społeczne deduct social security
ubezpieczenie w podróży voyage insurance
ubezpieczenie dobrowolne voluntary insurance
ubezpieczenie underwriting
ubezpieczenie ze stałą składką level premium insurance
ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej insurance in favour of another
ubezpieczenie od uszkodzenia insurance against damages
ubezpieczenie wypadków przy pracy industrial accident insurance
ubezpieczenie od gradobicia hail insurance
ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków spowodowanych przez osoby trzecie casualty insurance
ubezpieczenie samochodu car insurance
ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem burglary insurance
ubezpieczenie zbiorowe block insurance
ubezpieczenie obowiązkowe obligatory insurance
ubezpieczenie ogólne general insurance
ubezpieczenie od ognia fire insurance
ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa disability insurance
  Langol.pl