langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » zwrot z tytułu poniesionych strat

Zwrot z tytułu poniesionych strat po angielsku

zwrot z tytułu poniesionych strat: refund for a loss Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "refund":

refundować refund

Ze słowem "loss":

szkoda loss
strata loss
utrata loss
utrata wzroku loss of sight
ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
szkody na skutek [czegoś] losses due to [sth]
szkody na skutek pożaru losses due to fire
likwidator szkód loss adjuster
szkoda wtórna consequential loss
strata pośrednia consequential loss
zabezpieczać [jakieś straty] indemnify for [some losses]
wynagradzać [jakieś straty] indemnify for [some losses]
wypłacać odszkodowanie za [jakieś straty] indemnify for [some losses]
ponosić [jakieś straty] incur [some losses]
strata częściowa partial loss
strata całkowita total loss
ubezpieczyciel jest odpowiedzialny odszkodowawczo za [jakąś szkodę] underwriter is liable for [some loss]
ubezpieczać bagaż przed utratą insure baggage against loss
polisa ubezpieczenia pierwszego ryzyka first-loss policy

Ze słowem "strat":

spisać na straty write off
wyceniać stratę assess a damage
  Langol.pl