langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » zwolnienie bez wypowiedzenia

Zwolnienie bez wypowiedzenia po angielsku

zwolnienie bez wypowiedzenia: dismissal without notice Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "dismissal":

zwolnienie dismissal
nieuzasadnione zwolnienie unjustified dismissal
wypłata dla zwalnianych pracowników dismissal pay

Ze słowem "notice":

dać [komuś] wypowiedzenie give [sb] notice
złożyć wypowiedzenie hand in one's notice
pisemne wypowiedzenie written notice
okres wypowiedzenia period of notice
być w trakcie okresu wypowiedzenia serve notice period

Ze słowem "zwolnienie":

zwolnienie lekarskie sick leave
zwolnienie redundancy
dobrowolne zwolnienie voluntary redundancy
zwolnienie z pracy lay-off

Ze słowem "bez":

bezpieczny secure
bezpieczeństwo security
wskaźnik bezrobocia unemployment rate
ubezpieczenie społeczne national insurance
ubezpieczenie społeczne social security
składka na ubezpieczenie społeczne national insurance contribution
narodowe ubezpieczenie zdrowotne national health insurance
niebezpieczne warunki pracy dangerous working conditions
bezpieczeństwo safety
bezrobocie unemployment
bezrobotny unemployed
bezrobotni unemployed
bez pracy out of work
być bez pracy be out of work
osoba bez pracy jobless person
zasiłek dla bezrobotnych unemployment benefit
przymusowy urlop bezpłatny lay-off
wysłać [kogoś] na bezpłatny urlop lay off [sb]
bezrobocie strukturalne structural unemployment
płynne bezrobocie frictional unemployment
wskaźnik bezrobocia w [poprzednim roku] unemployment figures for [last year]
bezpieczeństwo pracy job security
zasiłki dla bezrobotnych unemployment benefits
urlop bezpłatny unpaid leave
robocizna bezpośrednia direct labor
ubezpieczenia społeczne social insurance
zabezpieczenie społeczne social security
  Langol.pl