langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » źródło informacji

źródło informacji po angielsku

źródło informacji: source of information Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "information":

zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację give [sb] more complete information
przekazać [komuś] [jakąś informację] give [sb] [some information]
dostarczyć wystarczających informacji supply sufficient information
dla twojej informacji for your information
dodatkowa informacja additional information
według informacji according to the information
poufne informacje confidential information
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information
informacja piece of information

Ze słowem "informacji":

prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
  Langol.pl