langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » zostawić [coś] pod choinką

Zostawić [coś] pod choinką po angielsku

zostawić [coś] pod choinką: leave [sth] under the tree Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "leave":

zostawić wiadomość leave a message
czy chciałby Pan(i) zostawić wiadomość? would you like to leave a message?

Ze słowem "under":

w oddzielnej przesylce under separate cover
osobną pocztą under separate cover
rozumieją Państwo, że [coś] you can understand that [sth]
wysłać [coś] w osobnym liście send [sth] under separate cover
wzajemne zrozumienie mutual understanding

Ze słowem "coś":

brać [coś] pod uwagę consider [sth]
[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
[coś] o podobnym charakterze [sth] similar in nature
pod warunkiem, że [coś] on condition that [sth]
podać [coś] do wiadomości publicznej make [sth] available to the public
podpisywać [coś] sign [sth]

Ze słowem "pod":

podpis signature
podkreślać emphasize
podawać state
spodziewać się expect
być pod wrażeniem [czegoś] be very impressed with [sth]
podpis signature
podczas sprawdzania [czegoś] on examination of [sth]
podczas sprawdzania towarów ... on examination of the goods ..
podczas transportu during transit
podjąć pilne działania [w celu uzyskania czegoś] take urgent actions [to achieve sth]
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence
pod jakimkolwiek względem in any respect
pod każdym względem in all respects
pod pewnym względem in some respect
podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron decision taken shall be binding on the parties
podstawowe znaczenie basic meaning
podsumowanie bottom line
podsłuchać [kogoś] overhear [sb]
nowe podejście do [czegoś] new approach to [sth]
zasugerować nowe podejście do [czegoś] suggest a new approach to [sth]
szybkie podsumowanie głównych punktów quick summary of the main points
jestem dostępny(a) pod numerem [x] you can reach me at [..]
proszę dzwonić pod numer [x] please call me at [x]
mieszkać pod [jakimś numerem] live in [some number]
biorąc pod uwagę [...] [...] considering that [...], [...]
  Langol.pl