langol.pl » Ogólne » Ogólne » złożyć zapotrzebowanie na [coś] z [jakiegoś źródła]

Złożyć zapotrzebowanie na [coś] z [jakiegoś źródła] po angielsku

złożyć zapotrzebowanie na [coś] z [jakiegoś źródła]: indent for [sth] from [some source] Szukaj w Google

Inne:

zapotrzebowanie na [coś] need for [sth]

Ze słowem "from":

skorzystać na [czymś] benefit from [sth]
być budowanym od zera be built from scratch
z perspektywy opłacalności from the monetary perspective
rozpościerać się od [czegoś] do [czegoś] range from [sth] to [sth]
skorzystać na [czymś] benefit from [sth]
[x] procentowy skok z [y] [x] percent jump from [y]
odizolowany od [czegoś] insulated from [sth]
wysiąść z [pociągu, autobusu] alight from [a train, a bus]
wycofać się z [czegoś] back down from [sth]
wybrać próbę z populacji draw a sample from a population
wnioskować [coś] na podstawie [czegoś] infer [sth] from [sth]
wywodzić się z [czegoś] stem from [sth]
wyciągnąć [coś] z kapelusza pull [sth] out from a hat
umniejszać [coś] detract from [sth]
odwracać uwagę od [czegoś] detract from [sth]
[wygląd] odwraca uwagę od [komunikatu] [design] detracts from [message]
pozyskać [coś] z [czegoś] derive [sth] from [some source]
uzyskać [coś] z [jakiegoś źródła] derive [sth] from [some source]
słowo [jakieś słowo] pochodzi od [jakiegoś innego słowa] word [some word] is derived from [some other word]
uzyskać odpowiedź od [kogoś] elicit response from [sb]
zablokować [kogoś] w [zrobieniu czegoś] stymie [sb] from [doing sth]
odsuwać się od [czegoś] z odrazą recoil from [sth]
niezależnie od powyższego apart from the above
dostać ochrzan od [kogoś] za [coś] get an earbashing from [sb] for [sth]
nie zgadzać się na [coś] dissent from [sth]
wyciągnąć [coś] z [czegoś] pluck [sth] from [sth]
odjąć [100$] z [jakiegoś] konta deduct [100$] from [some] account

Ze słowem "some":

makabryczny gruesome
potworny mord gruesome massacre
zająć się [jakąś kwestią] tackle [some issue]
nie zgadzać się z [kimś] na [jakiś temat] beg to differ with [sb] on [some point]
zapłacić [jakąś kwotę] w ramach okupu pay [some amount] in ransom
wygrzebać [jakąś informację] ferret out [some information]
zmniejszyć się do [jakiegoś rozmiaru] dwindle to [some size]
poruszyć [jakiś temat] bring up [some subject]
nieistotny względem [jakiejś kwestii] extraneous to [some issue]
uwzględnić [jakiś temat] w dyskusji cover [some topic] in discussion
pokonać [jakiś problem] poprzez [zrobienie czegoś] overcome [some problem] by [doing sth]
[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne] [sth] implies that [sth is of some kind], whereas [sth is some other kind]
uzyskać informację na [jakiś temat] elicit information on [some subject]
[robić coś] z lekką niechęcią [do sth] with some dismay
robić korektę [jakiegoś dokumentu] w celu znalezienia błędów proof-read of [some document] for mistakes
stosować się do [jakiejś konwencji] follow [some convention]
startować w przetargu o [jakiś] kontrakt bid on [some] contract
wygrać [jakiś] przetarg be granted [some] bid
współudział w [jakiejś zbrodni] complicity in [some crime]
pobić [jakiś] rekord break [some] record
spekulacja na [jakiś temat] conjecture about [some subject]
denerwujący irksome
odpowiedni wholesome
dodać [100$] do [jakiegoś] konta add [100$] to [some] account

Ze słowem "source":

ujawnić źródło divulge a source
zaradność resourcefulness
zaradny resourceful
rozważne wykorzystywanie zasobów judicious use of resources
  Langol.pl