langol.pl » Biznes » Bankowość » zlecenie przelewu bankowego

Zlecenie przelewu bankowego po angielsku

zlecenie przelewu bankowego: bank transfer order Szukaj w Google

Inne:

zlecenie stałe direct debit
polecenie przelewu zagranicznego international money order
stałe polecenie zapłaty automatic transfer
rozliczyć settle
potrącenie podatku withholding of tax
właściciel rachunku bankowego account holder
potwierdzenie confirmation

Ze słowem "bank":

bank centralny central bank
bank rozrachunkowy clearing bank
bank clearingowy clearing bank
bank komercyjny commercial bank
usługi bankowe banking services
bank inwestycyjny merchant bank
bank handlowy merchant bank
kasa oszczędnościowa savings bank
bank oszczędnościowy savings bank
opłata bankowa bank charge
wyciąg z konta bank statement
zestawienie operacji na rachunku bank statement
elektroniczny system bankowy electronic banking
bankowość elektroniczna electronic banking
telebankowość telebanking
bankowość telefoniczna telebanking
bankowość domowa home banking
urzędnik bankowy bank officer
międzybankowe polecenie wypłaty banker's draft
wziąć pożyczkę bankową take out a bank loan
pożyczka bankowa bank advance
banknot banknote
banknot bank note
trata bankowa bank draft
bank wystawiający issuing bank
bank emisyjny issuing bank
urzędnik bankowy bank clerk
filia banku bank branch
oddział banku bank branch
opłaty bankowe bank charges
okienko bankowe bank counter
kredyt bankowy bank credit
depozyt bankowy bank deposit
lokata bankowa bank deposit
gwarancja bankowa bank guarantee
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates
pożyczka bankowa bank loan
fuzja banków bank merger
podwyżska stopy bankowej bank rate rise
sektor bankowy bank sector
poręczenie bankowe bank suretyship
przelew bankowy bank transfer
tajemnica bankowa banking secrecy
system bankowy banking system
bank komercyjny merchant bank
bank prywatny private bank

Ze słowem "transfer":

przelewać transfer
dokonywać transferu transfer
stałe zlecenie zapłaty automatic transfer
scedowany na drodze indosu transferred by endorsement
przelewać pieniądze transfer money

Ze słowem "order":

stałe zlecenie zapłaty standing order
zlecenie stałe standing order
polecenie wypłaty payment order

Ze słowem "zlecenie":

stałe zlecenie zapłaty standing instruction
zlecenie wypłaty dywidendy dividend warrant
  Langol.pl