langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » złamanie [czyichś praw | umowy]

Złamanie [czyichś praw | umowy] po angielsku

złamanie [czyichś praw | umowy]: infringement of [sb's rights | an agreement] Szukaj w Google

"infringement of [sb's rights | an agreement]" to także:

- naruszenie [czyichś praw | umowy]

Inne:

Ze słowem "sb's":

[zrobić coś] w [czyimś] imieniu [do sth] in [sb's] name
naruszyć [czyjeś] prawa infringe [sb's] rights
skonfiskować [czyjąś] własność seize [sb's] property
wyłudzić od [kogoś] pieniądze cheat [sb/him] out of [sb's/his] money

Ze słowem "rights":

pogwałcenie praw obywatelskich civil rights violation
zachować [swoje] prawa preserve [one's] rights

Ze słowem "agreement":

umowa agreement
porozumienie agreement
umowa dżentelmeńska gentlemen's agreement
umowa inwestycyjna investment agreement
umowa jest niejednoznaczna agreement is ambiguous
strony umowy handlowej parties to a trading agreement
strony umowy parties to an agreement

Ze słowem "praw":

prawo zwyczajowe common law
prawo pisane statute
zastąpić [jakieś przepisy prawne] supersede [some law]
wnieść poprawki do [jakichś przepisów prawnych] amend [some law]
regulacja prawna regulation
regulacje prawne w handlu regulation of trade
prawo cywilne civil law
wnieść poprawki do [czegoś] amend [sth]
poprawka amendment
prawo stanowi, że [coś] law stipulates that [sth]
odpowiednie [dla jakiegoś przypadku] postanowienia prawa applicable [for some case] provisions of law
[jakiś przepis prawny] reguluje [coś] [some provision of law] governs [sth]
sprawować kontrolę nad [czymś] excercise control over [sth]
sprawować [coś] excercise [sth]
[jakieś] prawo obowiązuje [kogoś] [some] law is binding for [sb]
[jakieś] prawo jest nieważne [some] law is void
sprawiedliwość equity
zgodnie z przepisami prawa in the manner prescribed by law
przestrzegać [jakiegoś prawa] comply with [some law]
nie podporządkować się [jakiemuś prawu] fail to comply with [some law]
działać zgodnie z [jakimiś przepisami prawa] act in compliance with [some law]
zgodnie z [jakimś prawem] [coś jest dozwolone] pursuant to [some low], [sth is allowed]
radca prawny solicitor
porada prawna legal advice
prawnik attorney
prawnik attorney at law
prawnik lawyer
rzecznik praw obywatelskich ombudsman
prawdziwość authenticity
rozprawa sądowa hearing
sprawa sądowa lawsuit
wnieść sprawę do sądu file a lawsuit
sprawa sądowa o [coś] lawsuit for [sth]
sprawa sądowa o naruszenie warunków umowy lawsuit for breach of contract
sprawa sądowa proceedings
przewodniczyć sprawie sądowej preside over proceedings
przeprowadzić ślectwo w [jakiejś] sprawie investigate [some] case
łamać prawo break the law
złamać prawo break the law
bezprawny unlawful
złożyć apelację w [jakiejś] sprawie appeal [some] case
pomoc prawna legal aid
zarządzić śledztwo w [jakiejś sprawie] order an investigation of [some case]
ustalić okoliczności sprawy establish the facts of the case
skierować sprawę do wyższej instancji refer a case to a higher court
rozprawa wstępna committal proceedings
sąd rozpoznał sprawę the court heard the case
radca prawny counsel
prawo spółek company law
prawo handlowe commercial law
prawo administracyjne administrative law
przewidziany przez prawo statutory
wymagany przez prawo statutory
prawo autorskie copyright
osoba prawna legal entity
osobowość prawna legal personality
pojedyncza osoba prawna corporation sole
zbiorowa osoba prawna corporation aggregate
przekraczać uprawnienia act ultra vires
prawo zobowiązaniowe law of contract
prawo obligacyjne law of contract
uprawniony do [czegoś] eligible to [sth]
nieuprawniony do [czegoś] ineligible to [sth]
prawdziwy genuine
utracić [coś] z przyczyn prawnych forfeit [sth]
nie posiadający mocy prawnej null and void
wymiar sprawiedliwości jurisdiction
zrzeczenie się praw waiver
odstąpienie od praw waiver
rezygnacja z praw waiver
klauzula zrzeczenia się praw waiver clause
pozbawienie prawa forfeiture
naruszenie praw autorskich piracy
przekazywać [komuś] prawo własności transfer ownership to [sb]
prawo dzierżawy leasehold right
prawo przejazdu right of way
ochrona praw konsumenta consumer protection
niesprawiedliwy unfair
uprawniać [kogoś] do [czegoś] entitle [sb] to [sth]
naprawić remedy
naprawić usterkę remedy a defect
niejednoznaczności w prawie ambiguities in the legislation
prawomocny legally valid
otoczenie prawne legal environment
główny podejrzany w [jakiejś sprawie] prime suspect in [some case]
główny podejrzany w tej sprawie the prime suspect in the case
robić więcej niż tego wymagają przepisy prawne go beyond what the legislation demands
radca prawny legal aid solicitor
prawo zwyczajowe customary law
lobbować o zmianę w prawie lobby for legislative change
dowieść, że [coś] jest prawdą prove [sth] true

Ze słowem "umowy":

naruszenie warunków umowy breach of contract
wycofać się z umowy withdraw from a contract
zobowiązania wynikające z umowy contractual duties
postanowienia umowy contractual provisions
czynności wynikające z [jakiejś] umowy performances under [some] contract
naruszyć ducha umowy betray the spirit of the contract
duch umowy spirit of the contract
  Langol.pl