langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » zgodnie z przepisami prawa

Zgodnie z przepisami prawa po angielsku

zgodnie z przepisami prawa: in the manner prescribed by law Szukaj w Google

Inne:

działać zgodnie z [jakimiś przepisami prawa] act in compliance with [some law]
podlegać przepisom [jakiejś ustawy] be subject to provisions of [some act]
[jakiś przepis prawny] reguluje [coś] [some provision of law] governs [sth]

Ze słowem "manner":

działać w dobrej wierze act in a bona fide manner
w ugodowy sposób in an amicable manner

Ze słowem "law":

prawo zwyczajowe common law
zastąpić [jakieś przepisy prawne] supersede [some law]
wnieść poprawki do [jakichś przepisów prawnych] amend [some law]
rozdział ustawy section of a law
prawo cywilne civil law
prawo stanowi, że [coś] law stipulates that [sth]
odpowiednie [dla jakiegoś przypadku] postanowienia prawa applicable [for some case] provisions of law
[jakieś] prawo obowiązuje [kogoś] [some] law is binding for [sb]
[jakieś] prawo jest nieważne [some] law is void
zarządzenie by-law
rozporządzenie by-law
przestrzegać [jakiegoś prawa] comply with [some law]
nie podporządkować się [jakiemuś prawu] fail to comply with [some law]
prawnik attorney at law
adwokat attorney at law
pełnomocnik attorney at law
adwokat lawyer
prawnik lawyer
proces sądowy lawsuit
sprawa sądowa lawsuit
wnieść sprawę do sądu file a lawsuit
sprawa sądowa o [coś] lawsuit for [sth]
sprawa sądowa o naruszenie warunków umowy lawsuit for breach of contract
łamać prawo break the law
złamać prawo break the law
nielegalny unlawful
bezprawny unlawful
karnista criminal lawyer
prawo spółek company law
prawo handlowe commercial law
prawo administracyjne administrative law
prawo zobowiązaniowe law of contract
prawo obligacyjne law of contract
prawo zwyczajowe customary law

Ze słowem "zgodnie":

zgodnie z [jakimś prawem] [coś jest dozwolone] pursuant to [some low], [sth is allowed]
zgodnie z procedurą in due course
postępować zgodnie z [czymś] act in accordance with [sth]

Ze słowem "prawa":

rozprawa sądowa hearing
sprawa sądowa proceedings
rozprawa wstępna committal proceedings
naruszyć [czyjeś] prawa infringe [sb's] rights
pozbawienie prawa forfeiture
zachować [swoje] prawa preserve [one's] rights
  Langol.pl