langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » zgadzać się na [czyjąś] propozycję

Zgadzać się na [czyjąś] propozycję po angielsku

zgadzać się na [czyjąś] propozycję: agree with [sb's] proposal Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "agree":

zgadzać się z [kimś] agree with [sb]
zgadzać się z [kimś] w zupełności quite agree with [sb]
całkowicie się z [kimś] zgadzać fully agree with [sb]
brak zgody disagreement
nie zgadzać się z [czymś] don't agree with [sth]
nie możemy się z Państwem zgodzić we can't agree with you

Ze słowem "sb's":

spełniać [czyjeś] oczekiwania come up to [sb's] expectations
oddać [komuś] do dyspozycji place at [sb's] disposal
zwrócić [komuś] place at [sb's] disposal
oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
nie móc spełnić [czyjejś] prośby be unable to meet [sb's] request
doceniać [czyjąś] pomoc appreciate [sb's] help
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence
  Langol.pl