langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » zeznanie pod przysięgą

Zeznanie pod przysięgą po angielsku

zeznanie pod przysięgą: testimony under oath Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "under":

zobowiązanie undertaking
gwarancja undertaking
pisemne zobowiązanie written undertaking
czynności wynikające z [jakiejś] umowy performances under [some] contract
sprzedać [coś] posługując się oszustwem sell [sth] under false pretences

Ze słowem "oath":

zaprzysięgać kogoś administer an oath
przysięga oath
złożyć przysięgę take an oath

Ze słowem "pod":

podlegać przepisom [jakiejś ustawy] be subject to provisions of [some act]
nie podporządkować się [jakiemuś prawu] fail to comply with [some law]
podporządkowanie się [czemuś] compliance with [sth]
podlegający unieważnieniu voidable
podstawa grounds
podlegający karze punishable
podsądny defendant
oświadczenie pod przysięgą affidavit
podtrzymywać uphold
podporządkować się [czemuś] obey to [sth]
podrabiać [coś] forge [sth]
podrabianie forgery
podejrzany surreptitious
podstępne wyłudzenie subreption
dokonywać podziału [czegoś] distribute [sth]
podnajmować sublet
podejrzewać [kogoś] o [zrobienie czegoś] suspect [sb] of [doing sth]
główny podejrzany w [jakiejś sprawie] prime suspect in [some case]
główny podejrzany w tej sprawie the prime suspect in the case
niepodparta faktami [informatcja] unsubstantiated [piece of information]
podtrzymać wyrok uphold a sentence
ukarać [unikających płacenia podatków] clobber [tax dodgers]
podpalenie arson
  Langol.pl