langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś]

Zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] po angielsku

zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś]: I wonder if you could give me some information about [sth] Szukaj w Google

Inne:

czy mogliby Państwo powiedzieć nam [coś] could you please tell us [sth]
przekazać [komuś] [jakąś informację] give [sb] [some information]

Ze słowem "you":

u was at your end
u państwa at your end
oddzwonię tak szybko, jak to będzie możliwe I'll get back to you as soon as possible
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
miło nam poinformować, że [coś] we are pleased to inform you that [sth]
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
Pragnę poinformować, że [coś] Let me inform you that [sth]
mamy przyjemność poinformować Państwa, że [coś] we have pleasure in informing you that [sth]
z przykrością musimy przypomnieć Państwu, że [coś] we are sorry to remind you that [sth]
z przykrością informujemy, że [coś] we regret to inform you that [sth]
niniejszym informujemy Państwa, że [coś] this is to inform you that [sth]
pragniemy poinformować Państwa, że [coś] we would like to inform you that [sth]
prosimy Państwa o [coś] we ask you [sth]
będziemy bardzo wdzięczni jeśli mogliby Państwo [coś zrobić] we should be very grateful if you would [do sth]
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] please do your best to [achieve sth]
będziemy bardzo zobowiązani, jeśli Państwo [coś zrobią] we would be very much oblidged if you [do sth]
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]
będę bardzo wdzięczny jeśli mogliby Państwo wyjaśnić mi [coś] I would be very grateful if you could explain me [sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
sprawiliśmy Państwu tyle kłopotów we have caused you so much trouble
I dziękuję Państwu za [coś] thank you for [sth]
dziękuję bardzo za [coś] I thank you very much indeed for [sth]
jestem Państwu bardzo wdzięczny za [coś] I am most grateful to you for [sth]
z góry Państwu dziękuję thank you in advance
nie możemy się z Państwem zgodzić we can't agree with you
rozumieją Państwo, że [coś] you can understand that [sth]
w razie uwag dotyczących [czegoś] should you have any comments regarding [sth]
życzę Ci powodzenia I wish you luck
życzę Ci szczęścia I wish you happiness
z poważaniem, yours sincerely,
będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] we shall be very grateful if you could [do sth]
przesyłamy Państwu [coś] we are sending you [sth]
kierujemy do Państwa [coś] we are forwarding you [sth]
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
dla twojej informacji for your information
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business
prosimy Państwa o [zrobienie czegoś] you are requested to [do sth]
z przykrością informujemy we are sorry to inform you
dziękuję za przybycie thank you for coming
dla tych, którzy mnie nie znają - nazywam się [...] for those of you who don't know me, my name is [...]
czy chciałby Pan(i) zostawić wiadomość? would you like to leave a message?
dzwonię, żeby powiedzieć, że [..] I'm calling to tell you that [..]
czy mógłby Pan(i) odzwonić? could you call me back?
jestem dostępny(a) pod numerem [x] you can reach me at [..]
jak to się pisze? how do you spell it?
chciałbym zapewnić [coś się stanie] I would like to assure you that [sth will happen]
chciałabym zapewnić [coś się stanie] I would like to assure you that [sth will happen]

Ze słowem "could":

czy możemy zacząć? If we could start.

Ze słowem "give":

przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację give [sb] more complete information
faworyzować [kogoś] give preferential treatment to [sb]

Ze słowem "some":

odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
spełniać [jakieś] standardy meet [some] standards
doprowadzić [jakąś] sprawę do końca bring [some] matter to an end
przeprosiny za [jakąś] pomyłkę apologies for [some] mistake
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter
pomóc [komuś] w [jakiejś] sprawie be of assistance to [sb] in [some] matter
załatwić [jakąś sprawę] w życzliwy sposób set [some] matter in a friendly way
cena wyrażona w [jakiejś walucie] quoted in [some currency]
[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
być wdzięcznym za pomoc w [jakiejś] sprawie be grateful for assistance in [some] matter
zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery
w [jakimś miesiącu] during [some month]
być częścią [jakiegoś] zespołu be a part of [some] team
cena wyrażona w [jakiejś walucie] price quoted in [some currency]
refinansować [coś] w [jakimś] banku refinance [sth] with [some] bank
pod pewnym względem in some respect
wypełnić [jakiś] formularz complete [some] form
niepowodzenie na [jakimś rynku] failure on [some market]
rozwiązać [jakiś problem] przez telefon solve [some problem] over the thelephone
ciągle wracać do [jakiegoś tematu] dwell on [some subject]
mieszkać [gdzieś] live in [some place]
mieszkać pod [jakimś numerem] live in [some number]
być z [kądś] be from [some place]

Ze słowem "information":

dostarczyć wystarczających informacji supply sufficient information
dodatkowa informacja additional information
według informacji according to the information
poufne informacje confidential information
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information
źródło informacji source of information
informacja piece of information

Ze słowem "about":

owijać w bawełnę beat about the bush

Ze słowem "czy":

dotyczyć [czegoś] refer to [sth]
po [czymś] following [sth]
duże doświadczenie w [czymś] good experience in [sth]
w [czyimś] imieniu on behalf of [sb]
zaznaczyć indicate
spełniać [czyjeś] oczekiwania come up to [sb's] expectations
czytać uważnie peruse
obstawać przy [czymś] insist on [sth]
wyświadczyć [komuś] przysługę accommodate [sb]
liczyć na [coś] count on [sth]
liczyć się z [czymś] reckon with [sth]
życzyć sobie require
ręczyć za [coś] vouch for [sth]
nie zwlekać z [czymś] rush [sth]
wyraźnie zaznaczyć, że [coś] expressly point out that [sth]
doręczyciel carrier
nieczynny dead
łączyć rozmowę put through
rozłączyć się z [kimś] hang up on [sb]
do osób których, może to dotyczyć To Whom It May Concern
proszę poinformować mnie, czy [coś] please let me know if [sth]
zgadzać się na [czyjąś] propozycję agree with [sb's] proposal
oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
nie zgadzać się z [czymś] don't agree with [sth]
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
nie mogę [czegoś zrobić] z następujących przyczyn [..] I can't [do sth] for the following reasons [..]
nie móc spełnić [czyjejś] prośby be unable to meet [sb's] request
wszystko jest w porządku z [czymś] all is going well with [sth]
w imieniu [czyimś] [coś] on behalf of [sb] [sth]
współpracować z [kimś] w [czymś] cooperate with [sb] on [sth]
doceniać [czyjąś] pomoc appreciate [sb's] help
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
dostarczyć [komuś] [coś] supply [sb] with [sth]
skupiać aktywność biznesową na [czymś] focus business activities on [sth]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
mamy zaszczyt potwierdzić, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
być [czymś] zainteresowanym be interested in [sth]
interesować się [czymś] be interested in [sth]
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence
broszura o [czymś] brochure on [sth]
z czystej ciekawości just out of curiosity
dzień roboczy working day
pierwsze [x] dni roboczych first [x] working days
zaczynajmy let's get started
witamy na [czymś] welcome to [sth]
sukces w [czymś] success in [sth]
niepowodzenia w [czymś] failures in [sth]
wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy mention one other thing
czy mogę coś przekazać? can I take a message?
połączyć [kogoś] put [sb] through
dzwonię, żeby spytać czy [..] I'm phoning to find out if [..]
  Langol.pl