langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » zapotrzebowanie kredytowe sektora publicznego

Zapotrzebowanie kredytowe sektora publicznego po angielsku

zapotrzebowanie kredytowe sektora publicznego: public sector borrowing requirement Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "public":

dobra publiczne public goods
publikacja publication
oszczędności w wydatkach publicznych economy in public spendings
deficyt w sektorze publicznym public sector deficit

Ze słowem "sector":

sektor sector
branża sector
przemysł wydobywczy i rolnictwo primary sector
przemysł przetwórczy secondary sector
sektor usługowy tertiary sector
sektor prywatny private sector
wszystkie gałęzie gospodarki all sectors of the economy
sektor usług service sector
sektor usług dystrybucyjnych distributive sector
sektor detaliczny retail sector
sektor hurtowy wholesale sector

Ze słowem "requirement":

wymogi prawne legal requirements

Ze słowem "zapotrzebowanie":

zapotrzebowanie need
zapotrzebowanie na [coś] need for [sth]
  Langol.pl