langol.pl » Biznes » Rachunkowość » zapasy i produkcja w roku

Zapasy i produkcja w roku po angielsku

zapasy i produkcja w roku: stocks and work in progress Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "and":

gotówka w kasie cash in hand
majątek firmy property, plant and equipment
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
nieuregulowany outstanding
sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement
zaległy outstanding
nieuregulowany dług outstanding debt
zaległy dług outstanding debt
standardy rachunkowości accounting standards
podatki i opłaty taxes and dues
debet i kredyt debit and credit
aktywa i pasywa assets and liabilities
rachunek zysków i strat profit and loss account
budynki i maszyny plant and machinery
budynki i wyposażenie plant and equipment
kredyty niespłacone outstanding credits
przychody i wydatki revenues and expenses
koszty i dochody costs and revenues
statut spółki memorandum of association

Ze słowem "zapasy":

zapasy inventory
zapasy na koniec roku year-end inventory
zapasy surowców raw materials inventories
zapasy początkowe opening stock
zapasy półproduktów semi-finished goods inventories
zapasy inventories
zapasy wyrobów gotowych finished products inventories
zapasy początkowe opening inventory

Ze słowem "roku":

nierozliczony wynik roku ubiegłego retained profits
inwentaryzacja na koniec roku year-end inventory
  Langol.pl