langol.pl » Biznes » Rachunkowość » założyć spółkę

Założyć spółkę po angielsku

założyć spółkę: set up a company Szukaj w Google
a także:
- establish a company
- form a company

Inne:

Ze słowem "set":

aktywa assets
aktywa rzeczowe tangible assets
środki trwałe capital assets
środki obrotowe current assets
wartość aktywów asset value
środki trwałe fixed assets
majątek zakładowy plant assets
rachunek aktywów asset account
aktywa rzeczowe tangible assets
aktywa niematerialne intangible assets
aktywa bieżące current assets
obrotowość aktywów asset turnover
aktywa obrotowe ogółem total current assets
aktywa podlegające amortyzacji depreciable assets
wartość aktywów assets value
aktywa i pasywa assets and liabilities
składnik majątku asset
wartości niematerialne i prawne intangible assets
aktywa obrotowe floating assets
środki obrotowe floating assets
aktywa obrotowe current assets
aktywa netto net assets
majątek netto net assets
aktywa płynne liquid assets

Ze słowem "company":

wartość firmy company`s goodwill
wartość netto spółki company`s net worth
wyniki spółki company's performance
spółka afiliowana affiliated company
spółka zależna subsidiary company
notować spółkę na giełdzie quote a company
spółka kontrolująca controlling company
statut spółki company statute
rentowność spółki company profitability
fuzja spółki company merger
przedsiębiorstwo company
spółka company
zarządzać spółką manage a company
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited liability company
  Langol.pl