langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » zakupić pakiet akcji

Zakupić pakiet akcji po angielsku

zakupić pakiet akcji: buy a block of shares Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "buy":

kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
umowa odkupu papierów buyback agreement
kupować w drodze umów odkupu buy through repos
kupić obligację po cenie nominalnej buy a bond at par
kupować udziały w przedsiębiorstwie buy shares in a company

Ze słowem "block":

pakiet akcji block of shares
pakiet akcji block of shares

Ze słowem "shares":

przydział akcji allotment of shares
subskrybować akcje underwrite shares
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
akcje zwykłe ordinary shares
pierwszorzędne udziały shares of the best sort
pierwszorzędne udziały first rate shares

Ze słowem "pakiet":

pakiet udziałów holding
transakcja pakietowa package deal

Ze słowem "akcji":

indeks kursów akcji share index
portfel akcji portfolio
dywidenda z akcji dividend on stock
bez prawa poboru akcji kapitalizacyjnych ex-scrip
stopa dochodowości akcji dividend yield
dywidenda wypłacana w formie akcji stock dividend
emisja akcji share issue
certyfikat akcji share certificate
  Langol.pl