langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » zainkasować pieniądze z ubezpieczenia

Zainkasować pieniądze z ubezpieczenia po angielsku

zainkasować pieniądze z ubezpieczenia: collect money from the insurance Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "from":

wyłączyć [coś] z [czegoś] exclude [sth] from [sth]
roszczenia spowodowane [czymś] claims arising from [sth]

Ze słowem "insurance":

polisa ubezpieczeniowa od pożaru fire insurance policy
ubezpieczenie osobiste od wypadków personal accident insurance
wykupić [jakieś] ubezpieczenie take out [some] insurance
obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne compulsory medical insurance
dobrowolne ubezpieczenie voluntary insurance
pakietowe ubezpieczenie comprehensive insurance
ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
pełne ubezpieczenie full insurance coverage
ubezpieczenie w pełnym zakresie full insurance coverage
ubezpieczenie nie zawiera [czegoś] insurance policy excludes [sth]
ubezpieczenie samochodu automobile insurance
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej liability insurance
ubezpieczenie wygaśnie w ciągu miesiąca insurance will lapse in one month
rzeczoznawcza insurance adjuster
ubezpieczenie pakietowe blanket insurance
ubezpieczenie obejmuje kilka ryzyk w ramach jednej polisy insurance covers several risks under one policy
ubezlieczenie powyżej wartości over-insurance
nadubezpieczenie over-insurance
niedoubezpieczenie under-insurance
ubezpieczenie poniżej wartości under-insurance
reasekuracja reinsurance
rzeczoznawca ubezpieczeniowy insurance adjuster
samoubezpieczenie self-insurance
firma ubezpieczeniowa insurance company
towarzystwo ubezpieczeniowe insurance company
agent ubezpieczeniowy insurance agent
broker ubezpieczeniowy insurance broker
makler ubezpieczeniowy insurance broker
certyfikat ubezpieczeniowy insurance certificate
umowa ubezpieczenia contract of insurance
ubezpieczenie na życie life insurance
ubezpieczenie na całe życie straight life insurance
ubezpieczenie na wypadek choroby medical insurance
ubezpieczenie na wypadek choroby private health insurance
powszechne ubezpieczenie zdrowotne universal health insurance
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe permanent health insurance
ubezpieczenie indywidualne od nieszczęśliwych wypadków personal accident insurance
posiadać [jakieś ubezpieczenie] carry [some insurance]
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej third-party insurance
terminowe ubezpieczenie na życie term-life insurance
umowa ubezpieczenia jest zawarta na [jakiś okres] insurance is contracted for [some period of time]
ubezpieczenie transportowanych ładunków transport insurance
ubezpieczenie transportowe transport insurance
ubezpieczenie frachtu freight insurance
ubezpieczenie pojazdu vehicle insurance
ubezpieczenie lotnicze aviation insurance
ubezpieczenie morskie marine insurance
ubezpieczenie ładunku cargo insurance
ubezpieczenie kadłubu statku hull insurance
ponosić koszt ubezpieczenia bear the insurance cost
ubezpieczenie od pożaru fire insurance
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej public liability insurance
ubezpieczenie kredytu credit insurance
ubezpieczenie od zawodowej odpowiedzialności cywilnej malpractice insurance
ubezpieczenie pracodawcy od szkód wyrządzonych przez pracowników guaranty insurance
ubezpieczenie pracodawcy od szkód wyrządzonych przez pracowników fidelity insurance
ubezpieczenie zbiorowe group insurance
ubezpieczenie grupowe group insurance
giełda ubezpieczeniowa insurance exchange
ubezpieczenie na życie z udziałem własnym participating life insurance
ubezpieczenie w podróży voyage insurance
ubezpieczenie dobrowolne voluntary insurance
progresywna składka ubezpieczeniowa step-rate premium insurance
udział własny self-insurance
ubezpieczenie ze stałą składką level premium insurance
składka ubezpieczeniowa insurance premium
polisa ubezpieczeniowa insurance policy
polityka ubezpieczeniowa insurance policy
ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej insurance in favour of another
zakres ochrony ubezpieczeniowej insurance coverage
umowa ubezpieczenia insurance contract
towarzystwo ubezpieczeniowe insurance company
ubezpieczenie od uszkodzenia insurance against damages
ubezpieczenie wypadków przy pracy industrial accident insurance
ubezpieczenie od gradobicia hail insurance
reasekuracja coinsurance
świadectwo asekuracyjne certificate of insurance
ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków spowodowanych przez osoby trzecie casualty insurance
ubezpieczenie samochodu car insurance
ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem burglary insurance
ubezpieczenie zbiorowe block insurance
towarzystwo reasekuracji reinsurance company
ubezpieczenia prywatne private insurances
okres ubezpieczenia period of insurance
ubezpieczenie obowiązkowe obligatory insurance
towarzystwo ubezpieczeń morskich marine insurance company
ubezpieczenie ogólne general insurance
ubezpieczenie od ognia fire insurance
ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa disability insurance

Ze słowem "ubezpieczenia":

zakres ubezpieczenia cover
pokrycie ubezpieczenia coverage
zakres ubezpieczenia coverage
wartość ubezpieczenia insured value
kwota ubezpieczenia insured value
suma ubezpieczenia sum assured
kwota ubezpieczenia sum assured
suma ubezpieczenia amount insured
kwota ubezpieczenia amount insured
polisa ubezpieczenia floty fleet policy
polisa ubezpieczenia na czas time policy
polisa ubezpieczenia od kradzieży theft policy
suma ubezpieczenia sum insured
polisa ubezpieczenia na życie life policy
polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk all-risks policy
polisa ubezpieczenia pierwszego ryzyka first-loss policy
polisa ubezpieczenia na życie i dożycie endowment life policy
polisa kompleksowego ubezpieczenia pojazdu samochodowego comprehensive motor policy
  Langol.pl