langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » zadowolenie z pracy

Zadowolenie z pracy po angielsku

zadowolenie z pracy: job satisfaction Szukaj w Google

Inne:

coroczna ocena wyników pracy pracowników annual appraisal on the job performance of employees

Ze słowem "job":

niezagrożone stanowisko pracy secure job
nowe stanowiska pracy new job openings
dzielenie etatu job-sharing
wyniki w pracy job performance
wyniki pracy job performance
zakres obowiązków job description
wolne stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
wakujące stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
nieobsadzone stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
ubiegać się o [jakieś stanowisko] apply for [some job position]
składać podanie o [jakieś stanowisko pracy] apply for [some job position]
biuro pośrednictwa pracy job centre
predyspozycje do pracy [x] suitability for the [x] job
ochrona miejsc pracy saving jobs
obsadzić [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
praca na budowie job at a building site
zdobywanie umiejętności w trakcie pracy on-the-job training
szkolenie poza pracą off-the-job training
zwolniony za picie w pracy redundant for drinking on the job
osoba bez pracy jobless person
praca w niepełnym wymiarze godzin part-time job
stała praca permanent job
praca job
podanie o pracę job application
opis pracy job description
zakres czynności w pracy job description
ocena pracy job evaluation
rotacja na stanowiskach pracy job rotation
bezpieczeństwo pracy job security
podział pracy job sharing
starać się o pracę apply for a job
praca dodatkowa secondary job
stała praca steady job
szkolenie w miejscu pracy on the job training

Ze słowem "satisfaction":

satysfakcja satisfaction
zadowolenie satisfaction

Ze słowem "pracy":

zastąpić [kogoś] w pracy cover for [sb]
staż pracy seniority
długi staż pracy high seniority
środowisko pracy work environment
przyjemne środowisko pracy pleasant work environment
dzień ustawowo wolny od pracy bank holiday
dzień ustawowo wolny od pracy public holiday
dzień ustawowo wolny od pracy national holiday
kolega z pracy workmate
koleżanka z pracy workmate
ruchomy czas pracy flexitime
nietypowe godziny pracy unsocial hours
warunki pracy working conditions
niebezpieczne warunki pracy dangerous working conditions
firma pośrednictwa pracy employment agency
państwowe biuro pośrednictwa pracy state employment agency
wolne stanowisko pracy [sekretarki szkolnej] vacant position of [a school secretary]
zdobyć umiejętności do [pracy w handlu] aquire skills for [working in commerce]
bez pracy out of work
być bez pracy be out of work
redukcja miejsc pracy redundancy
zwolniony z pracy redundant
wyrzucić [kogoś] z pracy fire [sb]
wyrzucić z pracy za [coś] fire for [sth]
zwolnienie z pracy lay-off
zwolnić z pracy lay off
miejsce pracy workplace
palenie w miejscu pracy smoking at the workplace
zakaz pracy w nadgodzinach overtime ban
brak współpracy non-cooperation
przerwa w pracy work stoppage
ustawodawstwo pracy labour legislation
przywrócić do pracy reinstate
być zadowolonym z dobrze wykonanej pracy be satisfied with good work
wolne stanowisko pracy vacant position
wprowadzenie skróconego czasu pracy work spreading
środowisko pracy working environment
godziny pracy working hours
częściowa niezdolność do pracy partial disability
wypłata za wyniki pracy payment by results
stała niezdolność do pracy permanent disability
mieć wypadek w pracy have an accident at work
koszty pośrednie pracy indirect labor
wypadek przy pracy industrial injury
sąd pracy industrial tribunal
koszty pracy labor costs
sąd pracy labor court
wypadek przy pracy accident at work
czasowa niezdolność do pracy temporary disability
całkowita niezdolność do pracy total disability
biuro pośrednictwa pracy employment agency
biuro pośrednictwa pracy employment office
zezwolenie na odejście z pracy exit permit
rynek pracy labor market
mobilność pracy labor mobility
  Langol.pl