langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » zabezpieczyć się przed [jakimś ryzykiem]

Zabezpieczyć się przed [jakimś ryzykiem] po angielsku

zabezpieczyć się przed [jakimś ryzykiem]: hedge against [some risk] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "some":

cena gwałtownie wzrosła z powodu [jakiegoś wydarzenia] price soared on [some event]
przyjąc dostawę [jakiegoś towaru] take delivery of [some good]

Ze słowem "risk":

dynamiczny brisk
ożywiony brisk
premia za ryzyko kapitału equity-risk premium
premia za ryzyko risk premium
ryzyko nieodzyskania długów default risk

Ze słowem "przed":

sprzedaż w celu wywołania zniżki bear raid
sprzedawać in blanco sell short
sprzedawać bez pokrycia sell short
prywatyzowane przedsiębiorstwo privatized company
przedstawiać ożywienie stage a rally
przedstawiać stage
firma sprzedająca ryzykowne akcje bucket shop
akcje sprzedawane poza giełdą over-the-counter stocks
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
bez możliwości wykupu przed terminem non-redeemable
sprzedawać z dyskontem sell at a discount
wykupić przed terminem redeem prior to maturity
przed terminem [X] prior to [X]
kurs sprzedaży selling rate
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
opcja sprzedaży put option
sprzedać powyżej ceny nominalnej sell above par
sprzedawać z premią sell at a premium
sprzedawać z syskiem sell at a premium
sprzedawać powyżej wartości nominalnej sell at a premium
sprzedać z rabatem sell at a discount
oferowana cena sprzedaży offer price
krótka sprzedaż selling short
rozpiętość cen kupna i sprzedaży spread
agresywna sprzedaż hard sell
sprzedać [coś] z dużym upustem sell [sth] at a substantial discount
sprzedaż po bardzo niskiej cenie fire sale
kupować udziały w przedsiębiorstwie buy shares in a company
sprzedawać na termin sell forward

Ze słowem "ryzykiem":

obligacja z wysokim ryzykiem junk bond
  Langol.pl