langol.pl » Ogólne » Ogólne » wystąpić przed szereg

Wystąpić przed szereg po angielsku

wystąpić przed szereg: step out of line Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "step":

instrukcja "krok po kroku" step-by-step instruction

Ze słowem "out":

zespół outfit
organizacja outfit
dziwaczny outlandish
dziwny outlandish
nie z tej ziemi outlandish
moc finansowa financial clout
zdolności techniczne technical clout
produkować coś masowo churn [sth] out
niekontrolowany wybuch gniewu outpouring of grief
niekontrolowany wybuch emocji outpouring of emotions
gwałtowny wzrost kreatywności outpouring of creativity
wykupić [coś] na pniu buy [sth] out
produkcja output
wykorzenić wipe [sth] out
usunąć [coś] wipe [sth] out
prawda wychodzi na jaw the truth comes out
skutki negatywne fallout
frekwencja turnout
zaćmić outshine
przyćmić outshine
okazać się być turn out to be
wyrzutek dropout
porzucający naukę dropout
wydawać give out
linia route
droga route
wylać dziecko z kąpielą throw the baby out with the bath water
wykluczyć [coś] rule [sth] out
zapomoga bailout
wsparcie finansowe bailout
rozwiązać [coś] sort [sth] out
pomyślnie załatwić [coś] sort [sth] out
inauguracja nowego produktu rollout
premiera nowego produktu rollout
przechytrzyć outwit
rozgłaszać o [czymś] tout [sth] as [sth]
że jest [czymś] tout [sth] as [sth]
wydarzenie z wyprzedanymi wszystkimi biletami sell-out
nie być w stanie [czegoś] osiągnąć be out of contention for [sth]
władza clout
lekkomyślnie wydać pieniądze na [coś] splurge out on [sth]
całkowicie outright
wypracować umowę work out an agreement
kolejka do kasy checkout line
czekać w kolejce do kasy wait in the checkout line
nawarstwiać się play out
rozwijać się play out
myszkować w [czymś] poke about in [sth]
grzebać w [czymś] poke about in [sth]
zablokować [coś] block [sth] out
wyprzeć [coś] ze świadomości block [sth] out
przechwalać się [czymś] boast about [sth]
wygrzebać [jakąś informację] ferret out [some information]
wyłudzić [coś] od [kogoś] con [sb] out of [sth]
wyciągać wnioski na temat [czegoś] make inferences about [sth]
bezproblemowo without incident
bez żadnych przykrych niespodzianek without incident
wyciągnąć [coś] z kapelusza pull [sth] out from a hat
wycofać [coś] fazami phase [sth] out
wycofać [coś] stopniowo phase [sth] out
zgasić świecę palcami snuff out a candle
miejsce pobytu [kogoś] whereabouts of [sb]
wymierzyć karę mete out a punishment
uchylać się od mówienia o [czymś] be cagey about [sth]
przechwalać się [czymś] swank about [sth]
nieświadomy [czegoś] clueless about [sth]
przerwa w dostawie [czegoś] outage of [sth]
przerwa w dostawie energii power outage
zmierzyć [coś] krokami pace [sth] off/out
wkład kapitału w wysokości [x] outlay of [x]
spekulacja na [jakiś temat] conjecture about [some subject]
wyciągnąć [coś] z [czegoś] pluck [sth] out of [sth]

Ze słowem "line":

spadać be in decline
chylić się ku upadkowi be in decline
trafić na nagłówki make the headlines
opaść decline
zmniejszyć się decline
termin deadline
posadzić [coś] wzdłuż [czegoś] line [sth] with [sth]
postawić [coś] wzdłuż [czegoś] line [sth] with [sth]
być na równi z [czymś] be in line with [sth]
żyć poniżej mimimum egzystencji live below the breadline
praca dodatkowa sideline
operator naziemnej sieci telefonicznej landline operator
odmówic [zrobienia czegoś] decline to [do sth]
odmówić komentarza decline to comment
zabity podczas służby killed in the line of duty
podpis artykułu by-line
dotrzymanie terminu jest zagrożone meeting the deadline is jeopardised
podkreślać fakt, że [coś] underline the fact that [sth]
określić delineate
nadawać [czemuś] opływowe kształty streamline [sth]

Ze słowem "przed":

przedstawiany featured
przedstawić put forward
przede wszystkim first and foremost
poprzedni previous
przedsięwzięcie venture
kosztowne przedsięwzięcie a white elephant
stać przed [czymś] face [sth]
krótki przedział czasowy stint
wystawić [coś] na sprzedaż put [sth] up for sale
przedpodatkowy pretax
informacja podana przez jedną gazetę przed innymi scoop
uprzedzony biased
uprzedzenie preconception
bezpośrednio poprzedzający immediately preceding
jak poprzednio podano as mentioned before
przedłużony extended
ukryć się przed radarem elude the radar
przedstawić propozycję put forward a proposal
  Langol.pl