langol.pl » Biznes » Proces produkcji » wyrób montowany na zlecenie

Wyrób montowany na zlecenie po angielsku

wyrób montowany na zlecenie: assemble-to-order product Szukaj w Google

"assemble-to-order product" to także:

- produkt montowany na zlecenie

Inne:

Ze słowem "product":

przenieść produkcję za granicę move production abroad
symulacja procesu produkcji simulation of the production process
produkcja production
proces produkcji production process
linia produkcyjna production line
kroki procesu produkcji steps in the production process
nadprodukcja overproduction
cykl produkcyjny production run
specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
produkcja pilotażowa pilot production
środki produkcji means of production
strategiczne dostosowanie produktów strategic product-line adjustment
taktyczne dostosowanie produktów tactical product-line adjustment
produkcja seryjna batch production
produkcja masowa bulk production
koszty produkcji costs of production
produkcja w toku work-in-progress products
produkcja jednorazowa one-off production
półprodukt semi-finished product
produkcja masowa large-scale production
główny produkt main product
analiza produkcji product analysis
struktura produkcji product mix
asortyment produkcji product range
łańcuch produkcji production chain
czynniki ograniczające produkcję production constraints
koszt produkcji production cost
cykl produkcyjny production cycle
czynniki produkcji production factors
wskaźnik produkcji production index
zarządzanie produkcją production management
kierownik produkcji production manager
metody stosowane w produkcji production methods
koszty ogólne produkcji production overhead
planowanie produkcji production planning
potencjał produkcyjny production potential
ceny produkcji production prices
normy produkcyjne production standards
czas produkcji production time
pracownik produkcyjny production worker
produkcyjny productive
zdolność produkcyjna productive capacity
wskaźnik wydajności productivity indicator
wyrób gotowy finished product
produkcja potokowa flow production
produkcja przemysłowa industrial production
[jakaś firma] produkuje szeroki wachlarz produktów [some company] produces a wide range of products

Ze słowem "zlecenie":

zlecenie order
zlecenie wykonania job order
  Langol.pl