langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy po angielsku

wypadek przy pracy: industrial injury Szukaj w Google
a także:
- accident at work

Inne:

mieć wypadek w pracy have an accident at work
praca na budowie job at a building site

Ze słowem "industrial":

stosunki między pracodawcami a pracownikami industrial relations
demokracja przemysłowa industrial democracy
przemysłowy industrial
sąd pracy industrial tribunal

Ze słowem "przy":

przynależność affiliation
wysokie poczucie przynależności do [firmy] high sense of affiliation with [a company]
przyjemne środowisko pracy pleasant work environment
przyuczony semi-skilled
przyrostowy incremental
przyrost increment
przyciągnąć attract
studium przypadku case study
przymusowy urlop bezpłatny lay-off
przywrócić do pracy reinstate
przygotowanie do zawodu background
najlepszy przykład [czegoś] [sth] par excellence

Ze słowem "pracy":

zastąpić [kogoś] w pracy cover for [sb]
niezagrożone stanowisko pracy secure job
staż pracy seniority
długi staż pracy high seniority
nowe stanowiska pracy new job openings
środowisko pracy work environment
dzień ustawowo wolny od pracy bank holiday
dzień ustawowo wolny od pracy public holiday
dzień ustawowo wolny od pracy national holiday
kolega z pracy workmate
koleżanka z pracy workmate
ruchomy czas pracy flexitime
wyniki w pracy job performance
wyniki pracy job performance
nietypowe godziny pracy unsocial hours
coroczna ocena wyników pracy pracowników annual appraisal on the job performance of employees
warunki pracy working conditions
niebezpieczne warunki pracy dangerous working conditions
wolne stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
wakujące stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
nieobsadzone stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
składać podanie o [jakieś stanowisko pracy] apply for [some job position]
biuro pośrednictwa pracy job centre
predyspozycje do pracy [x] suitability for the [x] job
ochrona miejsc pracy saving jobs
firma pośrednictwa pracy employment agency
państwowe biuro pośrednictwa pracy state employment agency
wolne stanowisko pracy [sekretarki szkolnej] vacant position of [a school secretary]
obsadzić [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
zdobyć umiejętności do [pracy w handlu] aquire skills for [working in commerce]
zdobywanie umiejętności w trakcie pracy on-the-job training
bez pracy out of work
być bez pracy be out of work
redukcja miejsc pracy redundancy
zwolniony z pracy redundant
zwolniony za picie w pracy redundant for drinking on the job
wyrzucić [kogoś] z pracy fire [sb]
wyrzucić z pracy za [coś] fire for [sth]
osoba bez pracy jobless person
zwolnienie z pracy lay-off
zwolnić z pracy lay off
miejsce pracy workplace
palenie w miejscu pracy smoking at the workplace
zakaz pracy w nadgodzinach overtime ban
brak współpracy non-cooperation
przerwa w pracy work stoppage
ustawodawstwo pracy labour legislation
być zadowolonym z dobrze wykonanej pracy be satisfied with good work
wolne stanowisko pracy vacant position
wprowadzenie skróconego czasu pracy work spreading
środowisko pracy working environment
godziny pracy working hours
częściowa niezdolność do pracy partial disability
wypłata za wyniki pracy payment by results
stała niezdolność do pracy permanent disability
koszty pośrednie pracy indirect labor
opis pracy job description
zakres czynności w pracy job description
ocena pracy job evaluation
rotacja na stanowiskach pracy job rotation
zadowolenie z pracy job satisfaction
bezpieczeństwo pracy job security
podział pracy job sharing
koszty pracy labor costs
sąd pracy labor court
czasowa niezdolność do pracy temporary disability
całkowita niezdolność do pracy total disability
biuro pośrednictwa pracy employment agency
biuro pośrednictwa pracy employment office
zezwolenie na odejście z pracy exit permit
rynek pracy labor market
mobilność pracy labor mobility
szkolenie w miejscu pracy on the job training
  Langol.pl