langol.pl » Ogólne » Ogólne » wyłudzić [coś] od [kogoś]

Wyłudzić [coś] od [kogoś] po angielsku

wyłudzić [coś] od [kogoś]: con [sb] out of [sth] Szukaj w Google

Inne:

wyłudzić od [kogoś] pieniądze cheat [sb/him] out of [sb's/his] money

Ze słowem "con":

argumenty za i przeciw pros and cons
fabrycznie nowy in pristine condition
firma consultingowa consultancy
zbieżny convergent
spójny convergent
pokręcony convoluted
poplątany convoluted
kontrakt nagraniowy record contract
koncepcja concept
idea concept
niewyobrażalny inconceivable
zatrzymać contain
ograniczyć contain
zatłoczony congested
zator congestion
zwołać konferencję hold a conference
zorganizować konferencję hold a conference
kontrowersja controversy
wyniki ekonomiczne economic performance
przyczynić się contribute
rozważyć consider
znaczący considerable
kwestionować contest
przyczynić się do contribute to
stały continued
nieprzerwany continued
przyprawa condiment
półka z przyprawami condiment shelf
być w stanie [coś] osiągnąć be in of contention for [sth]
nie być w stanie [czegoś] osiągnąć be out of contention for [sth]
oszczędnosc paliwa fuel economy
kondominium condominium
budynek z własnościowymi mieszkaniami i częściami wspólnymi condominium
ustępstwo concession
pozwolenie concession
umowa z urzędem miasta municipal contract
kwestia sporna matter of contention
oszust conman
naciągacz conman
oszust con artist
naciągacz con artist
wrodzona wada serca congenital heart defect
zwieść [kogoś] żeby [coś zrobił] con [sb] into [doing sth]
oszukiwać con
wyłudzać con
preparować [coś] concoct [sth]
spreparować historyjkę concoct a story
pewność siebie self-confidence
wyciągać wnioski draw conclusions
dotyczący pojęć i zasad conceptual
eksperyment kontrolowany controlled experiment
przeprowadzić badanie naukowe conduct a research
twierdzić contend
argumentować contend
przeprowadzić badanie naukowe conduct a study
mieć [coś] pod kontrolą be in control of [sth]
czasochłonny time consuming
miły considerate
pomocny considerate
w ciągu [x] kolejnych [tygodni] over [x] consecutive [weeks]
kolejny consecutive
rozważyć [coś] ponownie reconsider [sth]
plany awaryjne contingency plans
ewentualność contingency
sytacja awaryjna contingency
uprzedzenie preconception
z góry ustalony pogląd preconception
stosować się do [jakiejś konwencji] follow [some convention]
startować w przetargu o [jakiś] kontrakt bid on [some] contract
jednogłośnie by unanimous consent
mam przyjemność przekazać i am pleased to convey
na korzystnych warunkach on favorable conditions
na podstawie warunków kontraktu under the terms of contract
na zakończenie in conclusion
niniejszym listem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]
mylić [coś] z [czymś] confuse [sth] with [sth]
pogodzić [coś] z [czymś] reconcile [sth] and [sth]
spekulacja na [jakiś temat] conjecture about [some subject]
[coś] jest zgodne z [czyimiś] oczekiwaniami [sth] is consistent with [sb's] expectations
zbieżne i rozbieżne divergent and convergent

Ze słowem "out":

zespół outfit
organizacja outfit
dziwaczny outlandish
dziwny outlandish
nie z tej ziemi outlandish
moc finansowa financial clout
zdolności techniczne technical clout
produkować coś masowo churn [sth] out
niekontrolowany wybuch gniewu outpouring of grief
niekontrolowany wybuch emocji outpouring of emotions
gwałtowny wzrost kreatywności outpouring of creativity
wykupić [coś] na pniu buy [sth] out
produkcja output
wykorzenić wipe [sth] out
usunąć [coś] wipe [sth] out
prawda wychodzi na jaw the truth comes out
skutki negatywne fallout
frekwencja turnout
zaćmić outshine
przyćmić outshine
okazać się być turn out to be
wyrzutek dropout
porzucający naukę dropout
wydawać give out
linia route
droga route
wylać dziecko z kąpielą throw the baby out with the bath water
wykluczyć [coś] rule [sth] out
zapomoga bailout
wsparcie finansowe bailout
rozwiązać [coś] sort [sth] out
pomyślnie załatwić [coś] sort [sth] out
inauguracja nowego produktu rollout
premiera nowego produktu rollout
przechytrzyć outwit
rozgłaszać o [czymś] tout [sth] as [sth]
że jest [czymś] tout [sth] as [sth]
wydarzenie z wyprzedanymi wszystkimi biletami sell-out
władza clout
lekkomyślnie wydać pieniądze na [coś] splurge out on [sth]
całkowicie outright
wypracować umowę work out an agreement
kolejka do kasy checkout line
czekać w kolejce do kasy wait in the checkout line
nawarstwiać się play out
rozwijać się play out
myszkować w [czymś] poke about in [sth]
grzebać w [czymś] poke about in [sth]
zablokować [coś] block [sth] out
wyprzeć [coś] ze świadomości block [sth] out
przechwalać się [czymś] boast about [sth]
wygrzebać [jakąś informację] ferret out [some information]
wyciągać wnioski na temat [czegoś] make inferences about [sth]
bezproblemowo without incident
bez żadnych przykrych niespodzianek without incident
wyciągnąć [coś] z kapelusza pull [sth] out from a hat
wycofać [coś] fazami phase [sth] out
wycofać [coś] stopniowo phase [sth] out
zgasić świecę palcami snuff out a candle
wystąpić przed szereg step out of line
miejsce pobytu [kogoś] whereabouts of [sb]
wymierzyć karę mete out a punishment
uchylać się od mówienia o [czymś] be cagey about [sth]
przechwalać się [czymś] swank about [sth]
nieświadomy [czegoś] clueless about [sth]
przerwa w dostawie [czegoś] outage of [sth]
przerwa w dostawie energii power outage
zmierzyć [coś] krokami pace [sth] off/out
wkład kapitału w wysokości [x] outlay of [x]
wyciągnąć [coś] z [czegoś] pluck [sth] out of [sth]
  Langol.pl