langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » wyłącznie ryzyko ogniowe

Wyłącznie ryzyko ogniowe po angielsku

wyłącznie ryzyko ogniowe: fire risk only Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "fire":

polisa ubezpieczeniowa od pożaru fire insurance policy
szkody na skutek pożaru losses due to fire
ubezpieczenie od pożaru fire insurance
być ubezpieczonym od pożaru be insured against fire
ubezpieczenie od ognia fire insurance
pożar fire
ugasić pożar put out a fire

Ze słowem "risk":

ryzyko risk
ubezpieczenie obejmuje kilka ryzyk w ramach jednej polisy insurance covers several risks under one policy
ponosić ryzyko [czegoś] bear a risk of [sth]
określić ryzyko fix a risk
ryzyko nieuzyskania płatności risk of non-payment
ryzyka wojny war risks
podział ryzyka risk spreading
ocena ryzyka risk evaluation
ubezpieczać od wszelkiego ryzyka insure against all risks
ponosić wszelkie ryzyko bear all risks
polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk all-risks policy
pokryć wszelkie ryzyko cover all risks

Ze słowem "ryzyko":

ryzyko związane z pracą job-related occupational hazard
ryzyko zawodowe occupational hazard
firma cedująca ryzyko na reasekuratora ceding company
  Langol.pl