langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » wykupić przed terminem

Wykupić przed terminem po angielsku

wykupić przed terminem: redeem prior to maturity Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "redeem":

bez terminu wykupu irredeemable
bez możliwości wykupu przed terminem non-redeemable
wykupić obligacje na żądanie redeem bonds at call

Ze słowem "prior":

przed terminem [X] prior to [X]
wcześniej niż [X] prior to [X]

Ze słowem "maturity":

termin płatności (obligacji) maturity
termin wykupu obligacji bond's date of maturity
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji yield to maturity

Ze słowem "przed":

sprzedaż w celu wywołania zniżki bear raid
sprzedawać in blanco sell short
sprzedawać bez pokrycia sell short
prywatyzowane przedsiębiorstwo privatized company
przedstawiać ożywienie stage a rally
przedstawiać stage
firma sprzedająca ryzykowne akcje bucket shop
akcje sprzedawane poza giełdą over-the-counter stocks
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
sprzedawać z dyskontem sell at a discount
kurs sprzedaży selling rate
zabezpieczyć się przed [jakimś ryzykiem] hedge against [some risk]
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
opcja sprzedaży put option
sprzedać powyżej ceny nominalnej sell above par
sprzedawać z premią sell at a premium
sprzedawać z syskiem sell at a premium
sprzedawać powyżej wartości nominalnej sell at a premium
sprzedać z rabatem sell at a discount
oferowana cena sprzedaży offer price
krótka sprzedaż selling short
rozpiętość cen kupna i sprzedaży spread
agresywna sprzedaż hard sell
sprzedać [coś] z dużym upustem sell [sth] at a substantial discount
sprzedaż po bardzo niskiej cenie fire sale
kupować udziały w przedsiębiorstwie buy shares in a company
sprzedawać na termin sell forward
  Langol.pl