langol.pl » Ogólne » Ogólne » wygrzebać [jakąś informację]

Wygrzebać [jakąś informację] po angielsku

wygrzebać [jakąś informację]: ferret out [some information] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "out":

zespół outfit
organizacja outfit
dziwaczny outlandish
dziwny outlandish
nie z tej ziemi outlandish
moc finansowa financial clout
zdolności techniczne technical clout
produkować coś masowo churn [sth] out
niekontrolowany wybuch gniewu outpouring of grief
niekontrolowany wybuch emocji outpouring of emotions
gwałtowny wzrost kreatywności outpouring of creativity
wykupić [coś] na pniu buy [sth] out
produkcja output
wykorzenić wipe [sth] out
usunąć [coś] wipe [sth] out
prawda wychodzi na jaw the truth comes out
skutki negatywne fallout
frekwencja turnout
zaćmić outshine
przyćmić outshine
okazać się być turn out to be
wyrzutek dropout
porzucający naukę dropout
wydawać give out
linia route
droga route
wylać dziecko z kąpielą throw the baby out with the bath water
wykluczyć [coś] rule [sth] out
zapomoga bailout
wsparcie finansowe bailout
rozwiązać [coś] sort [sth] out
pomyślnie załatwić [coś] sort [sth] out
inauguracja nowego produktu rollout
premiera nowego produktu rollout
przechytrzyć outwit
rozgłaszać o [czymś] tout [sth] as [sth]
że jest [czymś] tout [sth] as [sth]
wydarzenie z wyprzedanymi wszystkimi biletami sell-out
nie być w stanie [czegoś] osiągnąć be out of contention for [sth]
władza clout
lekkomyślnie wydać pieniądze na [coś] splurge out on [sth]
całkowicie outright
wypracować umowę work out an agreement
kolejka do kasy checkout line
czekać w kolejce do kasy wait in the checkout line
nawarstwiać się play out
rozwijać się play out
myszkować w [czymś] poke about in [sth]
grzebać w [czymś] poke about in [sth]
zablokować [coś] block [sth] out
wyprzeć [coś] ze świadomości block [sth] out
przechwalać się [czymś] boast about [sth]
wyłudzić [coś] od [kogoś] con [sb] out of [sth]
wyciągać wnioski na temat [czegoś] make inferences about [sth]
bezproblemowo without incident
bez żadnych przykrych niespodzianek without incident
wyciągnąć [coś] z kapelusza pull [sth] out from a hat
wycofać [coś] fazami phase [sth] out
wycofać [coś] stopniowo phase [sth] out
zgasić świecę palcami snuff out a candle
wystąpić przed szereg step out of line
miejsce pobytu [kogoś] whereabouts of [sb]
wymierzyć karę mete out a punishment
uchylać się od mówienia o [czymś] be cagey about [sth]
przechwalać się [czymś] swank about [sth]
nieświadomy [czegoś] clueless about [sth]
przerwa w dostawie [czegoś] outage of [sth]
przerwa w dostawie energii power outage
zmierzyć [coś] krokami pace [sth] off/out
wkład kapitału w wysokości [x] outlay of [x]
spekulacja na [jakiś temat] conjecture about [some subject]
wyciągnąć [coś] z [czegoś] pluck [sth] out of [sth]

Ze słowem "some":

makabryczny gruesome
potworny mord gruesome massacre
zająć się [jakąś kwestią] tackle [some issue]
nie zgadzać się z [kimś] na [jakiś temat] beg to differ with [sb] on [some point]
zapłacić [jakąś kwotę] w ramach okupu pay [some amount] in ransom
zmniejszyć się do [jakiegoś rozmiaru] dwindle to [some size]
poruszyć [jakiś temat] bring up [some subject]
nieistotny względem [jakiejś kwestii] extraneous to [some issue]
uwzględnić [jakiś temat] w dyskusji cover [some topic] in discussion
pokonać [jakiś problem] poprzez [zrobienie czegoś] overcome [some problem] by [doing sth]
[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne] [sth] implies that [sth is of some kind], whereas [sth is some other kind]
pozyskać [coś] z [czegoś] derive [sth] from [some source]
uzyskać [coś] z [jakiegoś źródła] derive [sth] from [some source]
słowo [jakieś słowo] pochodzi od [jakiegoś innego słowa] word [some word] is derived from [some other word]
uzyskać informację na [jakiś temat] elicit information on [some subject]
[robić coś] z lekką niechęcią [do sth] with some dismay
robić korektę [jakiegoś dokumentu] w celu znalezienia błędów proof-read of [some document] for mistakes
stosować się do [jakiejś konwencji] follow [some convention]
startować w przetargu o [jakiś] kontrakt bid on [some] contract
wygrać [jakiś] przetarg be granted [some] bid
współudział w [jakiejś zbrodni] complicity in [some crime]
pobić [jakiś] rekord break [some] record
złożyć zapotrzebowanie na [coś] z [jakiegoś źródła] indent for [sth] from [some source]
denerwujący irksome
odpowiedni wholesome
odjąć [100$] z [jakiegoś] konta deduct [100$] from [some] account
dodać [100$] do [jakiegoś] konta add [100$] to [some] account

Ze słowem "information":

ujawnić prywatne informacje divulge personal information
porównać ze sobą informacje collate information
na podstawie dostępnych informacji on the basis of the information available
nieścisłość informacji inaccuracy of information
  Langol.pl