langol.pl » Ogólne » Ogólne » wycofać się z [czegoś]

Wycofać się z [czegoś] po angielsku

wycofać się z [czegoś]: back down from [sth] Szukaj w Google

Inne:

wycofać się z umowy withdraw from a contract
wycofać [coś] stopniowo phase [sth] out

Ze słowem "back":

spoglądać wstecz to look back
sprzeciw społeczny przeciwko [czemuś] backlash against [sth]
zwolennicy projektu project's backers
rozlewisko backwater
sztuczny zalew backwater
odludzie the back of beyond
na odludziu in the back of beyond
poddać się back down

Ze słowem "down":

umniejszać czemuś play [sth] down
bagatelizować coś play [sth] down
awaria breakdown
spadek koniunktury downturn
centrum miasta downtown area
zapisać [coś] jot [sth] down
wielce downright
ogromnie downright
powodować stopniowy spadek [czegoś] ratchet [sth] down
odliczanie do [czegoś] rozpoczęte countdown to [sth] has already begun
odprężyć się wind down
schodzić slope down
ścieżka schodzi do [czegoś] path slopes down to [sth]

Ze słowem "from":

skorzystać na [czymś] benefit from [sth]
być budowanym od zera be built from scratch
z perspektywy opłacalności from the monetary perspective
rozpościerać się od [czegoś] do [czegoś] range from [sth] to [sth]
skorzystać na [czymś] benefit from [sth]
[x] procentowy skok z [y] [x] percent jump from [y]
odizolowany od [czegoś] insulated from [sth]
wysiąść z [pociągu, autobusu] alight from [a train, a bus]
wybrać próbę z populacji draw a sample from a population
wnioskować [coś] na podstawie [czegoś] infer [sth] from [sth]
wywodzić się z [czegoś] stem from [sth]
wyciągnąć [coś] z kapelusza pull [sth] out from a hat
umniejszać [coś] detract from [sth]
odwracać uwagę od [czegoś] detract from [sth]
[wygląd] odwraca uwagę od [komunikatu] [design] detracts from [message]
pozyskać [coś] z [czegoś] derive [sth] from [some source]
uzyskać [coś] z [jakiegoś źródła] derive [sth] from [some source]
słowo [jakieś słowo] pochodzi od [jakiegoś innego słowa] word [some word] is derived from [some other word]
uzyskać odpowiedź od [kogoś] elicit response from [sb]
złożyć zapotrzebowanie na [coś] z [jakiegoś źródła] indent for [sth] from [some source]
zablokować [kogoś] w [zrobieniu czegoś] stymie [sb] from [doing sth]
odsuwać się od [czegoś] z odrazą recoil from [sth]
niezależnie od powyższego apart from the above
dostać ochrzan od [kogoś] za [coś] get an earbashing from [sb] for [sth]
nie zgadzać się na [coś] dissent from [sth]
wyciągnąć [coś] z [czegoś] pluck [sth] from [sth]
odjąć [100$] z [jakiegoś] konta deduct [100$] from [some] account
  Langol.pl