langol.pl » Ogólne » Ogólne » wyciągnąć [coś] z kapelusza

Wyciągnąć [coś] z kapelusza po angielsku

wyciągnąć [coś] z kapelusza: pull [sth] out from a hat Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "pull":

zaciągnąć zasłony pull the drapes

Ze słowem "out":

zespół outfit
organizacja outfit
dziwaczny outlandish
dziwny outlandish
nie z tej ziemi outlandish
moc finansowa financial clout
zdolności techniczne technical clout
produkować coś masowo churn [sth] out
niekontrolowany wybuch gniewu outpouring of grief
niekontrolowany wybuch emocji outpouring of emotions
gwałtowny wzrost kreatywności outpouring of creativity
wykupić [coś] na pniu buy [sth] out
produkcja output
wykorzenić wipe [sth] out
usunąć [coś] wipe [sth] out
prawda wychodzi na jaw the truth comes out
skutki negatywne fallout
frekwencja turnout
zaćmić outshine
przyćmić outshine
okazać się być turn out to be
wyrzutek dropout
porzucający naukę dropout
wydawać give out
linia route
droga route
wylać dziecko z kąpielą throw the baby out with the bath water
wykluczyć [coś] rule [sth] out
zapomoga bailout
wsparcie finansowe bailout
rozwiązać [coś] sort [sth] out
pomyślnie załatwić [coś] sort [sth] out
inauguracja nowego produktu rollout
premiera nowego produktu rollout
przechytrzyć outwit
rozgłaszać o [czymś] tout [sth] as [sth]
że jest [czymś] tout [sth] as [sth]
wydarzenie z wyprzedanymi wszystkimi biletami sell-out
nie być w stanie [czegoś] osiągnąć be out of contention for [sth]
władza clout
lekkomyślnie wydać pieniądze na [coś] splurge out on [sth]
całkowicie outright
wypracować umowę work out an agreement
kolejka do kasy checkout line
czekać w kolejce do kasy wait in the checkout line
nawarstwiać się play out
rozwijać się play out
myszkować w [czymś] poke about in [sth]
grzebać w [czymś] poke about in [sth]
zablokować [coś] block [sth] out
wyprzeć [coś] ze świadomości block [sth] out
przechwalać się [czymś] boast about [sth]
wygrzebać [jakąś informację] ferret out [some information]
wyłudzić [coś] od [kogoś] con [sb] out of [sth]
wyciągać wnioski na temat [czegoś] make inferences about [sth]
bezproblemowo without incident
bez żadnych przykrych niespodzianek without incident
wycofać [coś] fazami phase [sth] out
wycofać [coś] stopniowo phase [sth] out
zgasić świecę palcami snuff out a candle
wystąpić przed szereg step out of line
miejsce pobytu [kogoś] whereabouts of [sb]
wymierzyć karę mete out a punishment
uchylać się od mówienia o [czymś] be cagey about [sth]
przechwalać się [czymś] swank about [sth]
nieświadomy [czegoś] clueless about [sth]
przerwa w dostawie [czegoś] outage of [sth]
przerwa w dostawie energii power outage
zmierzyć [coś] krokami pace [sth] off/out
wkład kapitału w wysokości [x] outlay of [x]
spekulacja na [jakiś temat] conjecture about [some subject]
wyciągnąć [coś] z [czegoś] pluck [sth] out of [sth]

Ze słowem "from":

skorzystać na [czymś] benefit from [sth]
być budowanym od zera be built from scratch
z perspektywy opłacalności from the monetary perspective
rozpościerać się od [czegoś] do [czegoś] range from [sth] to [sth]
skorzystać na [czymś] benefit from [sth]
[x] procentowy skok z [y] [x] percent jump from [y]
odizolowany od [czegoś] insulated from [sth]
wysiąść z [pociągu, autobusu] alight from [a train, a bus]
wycofać się z [czegoś] back down from [sth]
wybrać próbę z populacji draw a sample from a population
wnioskować [coś] na podstawie [czegoś] infer [sth] from [sth]
wywodzić się z [czegoś] stem from [sth]
umniejszać [coś] detract from [sth]
odwracać uwagę od [czegoś] detract from [sth]
[wygląd] odwraca uwagę od [komunikatu] [design] detracts from [message]
pozyskać [coś] z [czegoś] derive [sth] from [some source]
uzyskać [coś] z [jakiegoś źródła] derive [sth] from [some source]
słowo [jakieś słowo] pochodzi od [jakiegoś innego słowa] word [some word] is derived from [some other word]
uzyskać odpowiedź od [kogoś] elicit response from [sb]
złożyć zapotrzebowanie na [coś] z [jakiegoś źródła] indent for [sth] from [some source]
zablokować [kogoś] w [zrobieniu czegoś] stymie [sb] from [doing sth]
odsuwać się od [czegoś] z odrazą recoil from [sth]
niezależnie od powyższego apart from the above
dostać ochrzan od [kogoś] za [coś] get an earbashing from [sb] for [sth]
nie zgadzać się na [coś] dissent from [sth]
wyciągnąć [coś] z [czegoś] pluck [sth] from [sth]
odjąć [100$] z [jakiegoś] konta deduct [100$] from [some] account

Ze słowem "hat":

podkreślać fakt, że [coś] underline the fact that [sth]
musisz pamiętać, że [coś] you should bear in mind that [sth]
sugerować, że [coś] imply that [sth]
[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne] [sth] implies that [sth is of some kind], whereas [sth is some other kind]
istnieje możliwość, że [coś] it is likely that [sth]
kiedy istnieje uzasadniona obawa, że [coś] where there is a reason to fear that [sth]
założyć że [coś] posit that [sth]
  Langol.pl