langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wyciąg z konta

Wyciąg z konta po angielsku

wyciąg z konta: account statement Szukaj w Google
a także:
- statement
- statement of account
- bank statement

Inne:

Ze słowem "account":

konto account
rachunek account
księgowy accountant
biegły księgowy chartered accountant
dyplomowany księgowy chartered accountant
konto wpływów gotówkowych cash receipts account
zobowiązania accounts payable
kwota zobowiązań amount of accounts payable
rachunek aktywów asset account
rachunek zobowiązań wekslowych notes payable account
należności accounts receivable
wątpliwe należności doubtful account
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek obrotowy trading account (GB)
noty objaśniające notes to the accounts
rachunek wypłat przyznanych środków appropriation account
rachunek podziału wyniku finansowego appropriation account
należności accounts payable
standardy rachunkowości accounting standards
kryteria rachunkowości accounting criteria
księgowość accounting
rachunkowość accounting
księga rachunkowa account book
rachunkowość podatkowa tax accounting
fałszywa rachunkowość false accounting
rezerwa na wątpliwe rachunki provisions for doubtful accounts
rachunek zysków i strat profit and loss account
biegły księgowy professional accountant
rachunkowość zapasów stock accounting
rachunkowość zapasów inventory accounting
rachunkowość ogólna general accounting
plan kont chart of accounts

Ze słowem "statement":

rachunek strat i zysków income statement (US)
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
sprawozdanie z przepływu gotówki cash flow statement
sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement
sprawozdanie prezesa chairmen`s statement
sprawozdanie finansowe finacial statement
sprawozdanie z przepływu funduszy funds flow statement
rachunek zysków i strat income statement
sprawozdanie finansowe financial statement
sprawozdanie skonsolidowane consolidated statement
  Langol.pl