langol.pl » Biznes » Bankowość » wyciąg z konta

Wyciąg z konta po angielsku

wyciąg z konta: bank statement Szukaj w Google
a także:
- statement
- statement of account
- account statement

"bank statement" to także:

- zestawienie operacji na rachunku

Inne:

stan konta w wysokości [x] dolarów balance of [x] dollars

Ze słowem "bank":

bank centralny central bank
bank rozrachunkowy clearing bank
bank clearingowy clearing bank
bank komercyjny commercial bank
usługi bankowe banking services
bank inwestycyjny merchant bank
bank handlowy merchant bank
kasa oszczędnościowa savings bank
bank oszczędnościowy savings bank
opłata bankowa bank charge
elektroniczny system bankowy electronic banking
bankowość elektroniczna electronic banking
telebankowość telebanking
bankowość telefoniczna telebanking
bankowość domowa home banking
urzędnik bankowy bank officer
międzybankowe polecenie wypłaty banker's draft
wziąć pożyczkę bankową take out a bank loan
pożyczka bankowa bank advance
banknot banknote
banknot bank note
trata bankowa bank draft
bank wystawiający issuing bank
bank emisyjny issuing bank
urzędnik bankowy bank clerk
filia banku bank branch
oddział banku bank branch
opłaty bankowe bank charges
okienko bankowe bank counter
kredyt bankowy bank credit
depozyt bankowy bank deposit
lokata bankowa bank deposit
gwarancja bankowa bank guarantee
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates
pożyczka bankowa bank loan
fuzja banków bank merger
podwyżska stopy bankowej bank rate rise
sektor bankowy bank sector
poręczenie bankowe bank suretyship
przelew bankowy bank transfer
zlecenie przelewu bankowego bank transfer order
tajemnica bankowa banking secrecy
system bankowy banking system
bank komercyjny merchant bank
bank prywatny private bank

Ze słowem "statement":

zestawienie operacji na rachunku statement of account

Ze słowem "konta":

posiadacz konta account holder
uzyskać dostęp do konta gain access to an account
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
przekroczenie limitu konta overdraft
przekraczać stan konta overdraw
przekroczyć stan konta o [x] be overdrawn by [x]
  Langol.pl