langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wskaźnik bieżącej płynności

Wskaźnik bieżącej płynności po angielsku

wskaźnik bieżącej płynności: current ratio Szukaj w Google
a także:
- acid test ratio

"current ratio" to także:

- wskaźnik ogólnej płynności
- CR

Inne:

trwałość struktury finansowania gearing
wskaźnik rentowności operating ratio
wskaźnik pożyczkowy gearing ratio
aktywa obrotowe current assets
wskaźnik szybkiej płynności quick test ratio

Ze słowem "current":

zobowiązania bieżące current liabilities
środki obrotowe current assets
bieżące zobowiązania current liabilities
aktywa bieżące current assets
bieżący rok finansowy current fiscal year
bieżący rok fiskalny current fiscal year
aktywa obrotowe ogółem total current assets

Ze słowem "ratio":

wskaźnik finansowy financial ratio
wskaźnik zatrudnienia employee ratio
test płynności quick test ratio
wskaźnik struktury finansowania gearing ratio
wskaźnik kapitału własnego shareholders' equity ratio
wskaźnik inwestycji investment ratio
wskaźnik cena-zysk price/earnings ratio
deklaracja VAT VAT declaration
wskaźniki bilansowe balance-sheet ratios
  Langol.pl