langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » wnieść poprawki do [jakichś przepisów prawnych]

Wnieść poprawki do [jakichś przepisów prawnych] po angielsku

wnieść poprawki do [jakichś przepisów prawnych]: amend [some law] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "amend":

wnieść poprawki do [czegoś] amend [sth]
zmienić [coś] amend [sth]
zmodyfikować [coś] amend [sth]
nowelizacja amendment
nowela amendment
poprawka amendment
zmiana amendment

Ze słowem "some":

zastąpić [jakieś przepisy prawne] supersede [some law]
określać wymiar kary za [jakieś przestępstwo] stipulate punishment for [some crime]
być uchwalonym przez [jakąś władzę ustawodawczą] pass [some legislature]
odpowiednie [dla jakiegoś przypadku] postanowienia prawa applicable [for some case] provisions of law
[jakiś przepis prawny] reguluje [coś] [some provision of law] governs [sth]
ustanawiać [jakieś reguły] lay down [some rules]
podlegać przepisom [jakiejś ustawy] be subject to provisions of [some act]
[jakieś] prawo obowiązuje [kogoś] [some] law is binding for [sb]
[jakaś umowa] wiąże strony do [czegoś] [some contract] binds the parties to [sth]
[jakieś] prawo jest nieważne [some] law is void
[jakieś] rozporządzenie zakazuje [czegoś] [some] ordinance bans [sth]
dyrektywa na [jakiś temat] directive on [some subject]
przestrzegać [jakiegoś prawa] comply with [some law]
nie podporządkować się [jakiemuś prawu] fail to comply with [some law]
działać zgodnie z [jakimiś przepisami prawa] act in compliance with [some law]
zgodnie z [jakimś prawem] [coś jest dozwolone] pursuant to [some low], [sth is allowed]
anulować [jakąś umowę] rescind [some contract]
rozwiązać [jakąś umowę] rescind [some contract]
unieważnić [jakąś umowę] jeśli [coś] make [some contract] voidable if [sth]
[jakieś wydarzenie] jest ustalone na [jakąś datę] [some event] is set for [some date]
przeprowadzić ślectwo w [jakiejś] sprawie investigate [some] case
złożyć apelację w [jakiejś] sprawie appeal [some] case
zarządzić śledztwo w [jakiejś sprawie] order an investigation of [some case]
czynności wynikające z [jakiejś] umowy performances under [some] contract
uniewinnić [kogoś] od [jakichś] zarzutów acquit [sb] of [some] charges
główny podejrzany w [jakiejś sprawie] prime suspect in [some case]
stosować się do [jakiejś specyfikacji] co do joty follow [some specification] to the letter

Ze słowem "law":

prawo zwyczajowe common law
rozdział ustawy section of a law
prawo cywilne civil law
prawo stanowi, że [coś] law stipulates that [sth]
zarządzenie by-law
rozporządzenie by-law
zgodnie z przepisami prawa in the manner prescribed by law
prawnik attorney at law
adwokat attorney at law
pełnomocnik attorney at law
adwokat lawyer
prawnik lawyer
proces sądowy lawsuit
sprawa sądowa lawsuit
wnieść sprawę do sądu file a lawsuit
sprawa sądowa o [coś] lawsuit for [sth]
sprawa sądowa o naruszenie warunków umowy lawsuit for breach of contract
łamać prawo break the law
złamać prawo break the law
nielegalny unlawful
bezprawny unlawful
karnista criminal lawyer
prawo spółek company law
prawo handlowe commercial law
prawo administracyjne administrative law
prawo zobowiązaniowe law of contract
prawo obligacyjne law of contract
prawo zwyczajowe customary law

Ze słowem "prawnych":

utracić [coś] z przyczyn prawnych forfeit [sth]
  Langol.pl