langol.pl » Biznes » Bankowość » weksel krótkoterminowy

Weksel krótkoterminowy po angielsku

weksel krótkoterminowy: short-term bill Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "short-term":

pożyczka krótkoterminowa short-term loan
dług krótkoterminowy short-term debt

Ze słowem "bill":

stopa dyskontowa weksli bill rate
stopa wekslowa bill rate
weksel bill of exchange
weksel finansowy finance bill
weksel na okaziciela sight bill
weksel na okaziciela bill on demand
weksel do inkasa bill for collection
prolongować weksel renew a bill
protestować weksel protest a bill
weksel domicilowany domiciled bill

Ze słowem "weksel":

weksel własny promissory note
  Langol.pl