langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » warunki dostawy i płatności

Warunki dostawy i płatności po angielsku

warunki dostawy i płatności: terms of delivery and payment Szukaj w Google

Inne:

zapytanie ofertowe enquiry
warunki dostawy terms of delivery
zapytanie ofertowe inquiry
oferta handlowa sales proposal
warunki płatności terms of payment

Ze słowem "terms":

warunki płatności payment terms
warunki płatności payment terms
warunki kontraktu contract terms
wzajemnie akceptowalne warunki mutually acceptable terms
ilościowo in terms of volume

Ze słowem "delivery":

terminowa dostawa prompt delivery
szybka dostawa speedy delivery
przesyłka ekspresowa special delivery
ekspres special delivery
przesyłka polecona recorded delivery
wysłać [coś] przesyłką poleconą send [sth] by recorded delivery
ostateczny termin dostarczenia delivery deadline
zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery

Ze słowem "and":

zaległa kwota outstanding amount
odpowiadać normom bezpieczeństwa satisfy safety standards
spełniać [jakieś] standardy meet [some] standards
mikrotelefon handset
rozumieją Państwo, że [coś] you can understand that [sth]
przyjacielskie stosunki pomiędzy [kimś] i [kimś] friendly relations between [sb] and [sb]
z drugiej strony, [coś] on the other hand [sth]
z drugiej strony [sth] on the other hand [sth]
[zrobić coś] w imieniu i na rzecz [kogoś] [do sth] in the name and on behalf of [sb]
prawdziwy i rzetelny obraz true and fair view
wzajemne zrozumienie mutual understanding
sukcesy i porażki successes and failures

Ze słowem "payment":

przedłużyć [komuś] termin płatności grant [sb] a longer period of payment

Ze słowem "warunki":

[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
pod warunkiem, że [coś] on condition that [sth]
  Langol.pl