langol.pl » Biznes » Ogólne » w przeliczeniu na [jakąś walutę]

W przeliczeniu na [jakąś walutę] po angielsku

w przeliczeniu na [jakąś walutę]: in terms of [some currency] Szukaj w Google

Inne:

w przeliczeniu na dolary in terms of dollars

Ze słowem "some":

ustalenie [jakiejś wartości] determination of [some value]
[zrobić coś] w okresie nie późniejszym niż [jakaś data] [do sth] within a period ending not later than [some date]
odstępstwo od [jakiejś zasady] departure from [some principle]
zrobić coś do [jakiejś daty] do sth by [some date]
[jakaś organizacja] składa się z [x] dyrektoriatów [some organization] is divided into [x] directorates
  Langol.pl