langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » utrata wzroku

Utrata wzroku po angielsku

utrata wzroku: loss of sight Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "loss":

szkoda loss
strata loss
utrata loss
ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
szkody na skutek [czegoś] losses due to [sth]
szkody na skutek pożaru losses due to fire
likwidator szkód loss adjuster
szkoda wtórna consequential loss
strata pośrednia consequential loss
zabezpieczać [jakieś straty] indemnify for [some losses]
wynagradzać [jakieś straty] indemnify for [some losses]
wypłacać odszkodowanie za [jakieś straty] indemnify for [some losses]
ponosić [jakieś straty] incur [some losses]
strata częściowa partial loss
strata całkowita total loss
ubezpieczyciel jest odpowiedzialny odszkodowawczo za [jakąś szkodę] underwriter is liable for [some loss]
ubezpieczać bagaż przed utratą insure baggage against loss
zwrot z tytułu poniesionych strat refund for a loss
polisa ubezpieczenia pierwszego ryzyka first-loss policy
  Langol.pl