langol.pl » Biznes » Ogólne » ustalenie [jakiejś wartości]

Ustalenie [jakiejś wartości] po angielsku

ustalenie [jakiejś wartości]: determination of [some value] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "some":

w przeliczeniu na [jakąś walutę] in terms of [some currency]
[zrobić coś] w okresie nie późniejszym niż [jakaś data] [do sth] within a period ending not later than [some date]
odstępstwo od [jakiejś zasady] departure from [some principle]
zrobić coś do [jakiejś daty] do sth by [some date]
[jakaś organizacja] składa się z [x] dyrektoriatów [some organization] is divided into [x] directorates

Ze słowem "value":

wartość celna customs value
  Langol.pl