langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » ubezpieczyć na [jakąś kwotę] od [czegoś]

Ubezpieczyć na [jakąś kwotę] od [czegoś] po angielsku

ubezpieczyć na [jakąś kwotę] od [czegoś]: insure for [some amount] against [sth] Szukaj w Google

Inne:

suma ubezpieczenia amount insured

Ze słowem "insure":

ubezpieczać insure
ubezpieczony insured party
osoba ubezpieczona insured party
ubezpieczyć powyżej wartości over-insure
ubezpieczyć poniżej wartości under-insure
ubezpieczyciel insurer
wartość ubezpieczenia insured value
kwota ubezpieczenia insured value
kwota ubezpieczenia amount insured
być ubezpieczonym od pożaru be insured against fire
suma ubezpieczenia sum insured
reasekurator reinsurer
ubezpieczony insured
ubezpieczać czyjeś życie insure one's life
ubezpieczać bagaż przed utratą insure baggage against loss
ubezpieczać od wszelkiego ryzyka insure against all risks
reasekurator coinsurer
reasekurowany reinsured
reasekurować reinsure

Ze słowem "some":

wykupić [jakieś] ubezpieczenie take out [some] insurance
ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za [jakieś szkody] not assume payment of compensation for [some damages]
zabezpieczać [jakieś straty] indemnify for [some losses]
wynagradzać [jakieś straty] indemnify for [some losses]
wypłacać odszkodowanie za [jakieś straty] indemnify for [some losses]
ponosić [jakieś straty] incur [some losses]
posiadać [jakieś ubezpieczenie] carry [some insurance]
umowa ubezpieczenia jest zawarta na [jakiś okres] insurance is contracted for [some period of time]
na warunkach [jakiejś polisy] under the terms of [some policy]
ubezpieczyciel jest odpowiedzialny odszkodowawczo za [jakąś szkodę] underwriter is liable for [some loss]

Ze słowem "against":

roszczenia wniesione przeciw [komuś] claims filed against [sb]
zabezpieczyć się przed [czymś] safeguard against [sth]
ubezpieczenie od uszkodzenia insurance against damages
  Langol.pl