langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » ubezpieczać od wszelkiego ryzyka

Ubezpieczać od wszelkiego ryzyka po angielsku

ubezpieczać od wszelkiego ryzyka: insure against all risks Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "insure":

ubezpieczać insure
ubezpieczyć na [jakąś kwotę] od [czegoś] insure for [some amount] against [sth]
ubezpieczony insured party
osoba ubezpieczona insured party
ubezpieczyć powyżej wartości over-insure
ubezpieczyć poniżej wartości under-insure
ubezpieczyciel insurer
wartość ubezpieczenia insured value
kwota ubezpieczenia insured value
suma ubezpieczenia amount insured
kwota ubezpieczenia amount insured
być ubezpieczonym od pożaru be insured against fire
suma ubezpieczenia sum insured
reasekurator reinsurer
ubezpieczony insured
ubezpieczać czyjeś życie insure one's life
ubezpieczać bagaż przed utratą insure baggage against loss
reasekurator coinsurer
reasekurowany reinsured
reasekurować reinsure

Ze słowem "against":

roszczenia wniesione przeciw [komuś] claims filed against [sb]
zabezpieczyć się przed [czymś] safeguard against [sth]
ubezpieczenie od uszkodzenia insurance against damages

Ze słowem "all":

ponosić wszelkie ryzyko bear all risks
polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk all-risks policy
odmowa uznania roszczenia disallow a claim
pokryć wszelkie ryzyko cover all risks

Ze słowem "risks":

ubezpieczenie obejmuje kilka ryzyk w ramach jednej polisy insurance covers several risks under one policy
ryzyka wojny war risks

Ze słowem "ryzyka":

podział ryzyka risk spreading
ocena ryzyka risk evaluation
polisa ubezpieczenia pierwszego ryzyka first-loss policy
  Langol.pl