langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » ubezpieczać czyjeś życie

Ubezpieczać czyjeś życie po angielsku

ubezpieczać czyjeś życie: insure one's life Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "insure":

ubezpieczać insure
ubezpieczyć na [jakąś kwotę] od [czegoś] insure for [some amount] against [sth]
ubezpieczony insured party
osoba ubezpieczona insured party
ubezpieczyć powyżej wartości over-insure
ubezpieczyć poniżej wartości under-insure
ubezpieczyciel insurer
wartość ubezpieczenia insured value
kwota ubezpieczenia insured value
suma ubezpieczenia amount insured
kwota ubezpieczenia amount insured
być ubezpieczonym od pożaru be insured against fire
suma ubezpieczenia sum insured
reasekurator reinsurer
ubezpieczony insured
ubezpieczać bagaż przed utratą insure baggage against loss
ubezpieczać od wszelkiego ryzyka insure against all risks
reasekurator coinsurer
reasekurowany reinsured
reasekurować reinsure

Ze słowem "life":

terminowa polisa na życie term life issurance
ubezpieczenie na życie life assurance
ubezpieczenie na życie life insurance
ubezpieczenie na całe życie whole life assurance
ubezpieczenie na całe życie straight life insurance
terminowe ubezpieczenie na życie term-life insurance
przewidywana długość życia life expectancy
ubezpieczenie na życie z udziałem własnym participating life insurance
polisa ubezpieczenia na życie life policy
zwykłe ubezpieczenie na życie ordinary life assurance
polisa ubezpieczenia na życie i dożycie endowment life policy
  Langol.pl