langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » ubezpieczać bagaż przed utratą

Ubezpieczać bagaż przed utratą po angielsku

ubezpieczać bagaż przed utratą: insure baggage against loss Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "insure":

ubezpieczać insure
ubezpieczyć na [jakąś kwotę] od [czegoś] insure for [some amount] against [sth]
ubezpieczony insured party
osoba ubezpieczona insured party
ubezpieczyć powyżej wartości over-insure
ubezpieczyć poniżej wartości under-insure
ubezpieczyciel insurer
wartość ubezpieczenia insured value
kwota ubezpieczenia insured value
suma ubezpieczenia amount insured
kwota ubezpieczenia amount insured
być ubezpieczonym od pożaru be insured against fire
suma ubezpieczenia sum insured
reasekurator reinsurer
ubezpieczony insured
ubezpieczać czyjeś życie insure one's life
ubezpieczać od wszelkiego ryzyka insure against all risks
reasekurator coinsurer
reasekurowany reinsured
reasekurować reinsure

Ze słowem "against":

roszczenia wniesione przeciw [komuś] claims filed against [sb]
zabezpieczyć się przed [czymś] safeguard against [sth]
ubezpieczenie od uszkodzenia insurance against damages

Ze słowem "loss":

szkoda loss
strata loss
utrata loss
utrata wzroku loss of sight
ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
szkody na skutek [czegoś] losses due to [sth]
szkody na skutek pożaru losses due to fire
likwidator szkód loss adjuster
szkoda wtórna consequential loss
strata pośrednia consequential loss
zabezpieczać [jakieś straty] indemnify for [some losses]
wynagradzać [jakieś straty] indemnify for [some losses]
wypłacać odszkodowanie za [jakieś straty] indemnify for [some losses]
ponosić [jakieś straty] incur [some losses]
strata częściowa partial loss
strata całkowita total loss
ubezpieczyciel jest odpowiedzialny odszkodowawczo za [jakąś szkodę] underwriter is liable for [some loss]
zwrot z tytułu poniesionych strat refund for a loss
polisa ubezpieczenia pierwszego ryzyka first-loss policy
  Langol.pl