langol.pl » Biznes » Bankowość » trata bankowa

Trata bankowa po angielsku

trata bankowa: bank draft Szukaj w Google

Inne:

trata płatna za okazaniem sight draft
międzybankowe polecenie wypłaty banker's draft

Ze słowem "bank":

bank centralny central bank
bank rozrachunkowy clearing bank
bank clearingowy clearing bank
bank komercyjny commercial bank
usługi bankowe banking services
bank inwestycyjny merchant bank
bank handlowy merchant bank
kasa oszczędnościowa savings bank
bank oszczędnościowy savings bank
opłata bankowa bank charge
lokata bankowa deposit account
karta bankowa cash card
wyciąg z konta bank statement
zestawienie operacji na rachunku bank statement
elektroniczny system bankowy electronic banking
bankowość elektroniczna electronic banking
telebankowość telebanking
bankowość telefoniczna telebanking
bankowość domowa home banking
urzędnik bankowy bank officer
wziąć pożyczkę bankową take out a bank loan
pożyczka bankowa bank advance
banknot banknote
banknot bank note
bank wystawiający issuing bank
bank emisyjny issuing bank
urzędnik bankowy bank clerk
filia banku bank branch
oddział banku bank branch
opłaty bankowe bank charges
okienko bankowe bank counter
kredyt bankowy bank credit
depozyt bankowy bank deposit
lokata bankowa bank deposit
gwarancja bankowa bank guarantee
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates
pożyczka bankowa bank loan
fuzja banków bank merger
podwyżska stopy bankowej bank rate rise
sektor bankowy bank sector
poręczenie bankowe bank suretyship
przelew bankowy bank transfer
zlecenie przelewu bankowego bank transfer order
tajemnica bankowa banking secrecy
system bankowy banking system
bank komercyjny merchant bank
bank prywatny private bank
lokata bankowa deposit

Ze słowem "draft":

przekroczenie limitu konta overdraft
debet overdraft
zgodzić się na debet w wysokości [x] grant an overdraft up to a limit of [x]
powiadomienie o przekroczeniu środków overdraft notice
warunki limitu kredytowego overdraft facilities
trata draft
kredyt w rachunku otwartym overdraft

Ze słowem "trata":

możliwa utrata zainwestowanych środków possible loss of principal
  Langol.pl