langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » terminowa polisa na życie

Terminowa polisa na życie po angielsku

terminowa polisa na życie: term life issurance Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "term":

polisa terminowa term policy
terminowe ubezpieczenie na życie term-life insurance
na warunkach [jakiejś polisy] under the terms of [some policy]

Ze słowem "life":

ubezpieczenie na życie life assurance
ubezpieczenie na życie life insurance
ubezpieczenie na całe życie whole life assurance
ubezpieczenie na całe życie straight life insurance
przewidywana długość życia life expectancy
ubezpieczenie na życie z udziałem własnym participating life insurance
polisa ubezpieczenia na życie life policy
ubezpieczać czyjeś życie insure one's life
zwykłe ubezpieczenie na życie ordinary life assurance
polisa ubezpieczenia na życie i dożycie endowment life policy

Ze słowem "polisa":

polisa ubezpieczeniowa od pożaru fire insurance policy
polisa mieszkaniowa homeowner's policy
polisa na dożycie endowment policy
polisa indeksowana index-linked policy
polisa odpisowa floating policy
polisa generalna open policy
polisa bieżąca open policy
polisa ubezpieczenia floty fleet policy
polisa ubezpieczenia na czas time policy
polisa ubezpieczenia od kradzieży theft policy
polisa standardowa standard policy
polisa typowa standard policy
polisa ze składką jednorazową single-premium policy
polisa anulowana lapsed policy
polisa ubezpieczeniowa insurance policy
polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk all-risks policy
polisa imienna registered policy
polisa na zlecenie policy to order
polisa na okaziciela policy to bearer
polisa policy
polisa nieodwołalna non-cancellable policy
polisa ramowa master policy
polisa ubezpieczająca ładunki w tranzycie goods-in-transit policy
polisa ubezpieczenia pierwszego ryzyka first-loss policy
polisa kompleksowego ubezpieczenia pojazdu samochodowego comprehensive motor policy
  Langol.pl