langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » szkody na skutek pożaru

Szkody na skutek pożaru po angielsku

szkody na skutek pożaru: losses due to fire Szukaj w Google

Inne:

polisa ubezpieczeniowa od pożaru fire insurance policy

Ze słowem "losses":

ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
szkody na skutek [czegoś] losses due to [sth]
zabezpieczać [jakieś straty] indemnify for [some losses]
wynagradzać [jakieś straty] indemnify for [some losses]
wypłacać odszkodowanie za [jakieś straty] indemnify for [some losses]
ponosić [jakieś straty] incur [some losses]

Ze słowem "due":

renta należna annuity due

Ze słowem "fire":

ubezpieczenie od pożaru fire insurance
być ubezpieczonym od pożaru be insured against fire
wyłącznie ryzyko ogniowe fire risk only
ubezpieczenie od ognia fire insurance
pożar fire
ugasić pożar put out a fire

Ze słowem "szkody":

nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za [jakieś szkody] not assume payment of compensation for [some damages]
szkody powodziowe water damage
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt product liability
odszkodowanie za szkody compensation for damages
wynagrodzenie za szkody recovery of damages

Ze słowem "skutek":

skutek impact
  Langol.pl